การส่งต้นฉบับ

1. ผู้เขียนลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ Thaijo 2.0 และส่งบทความทางออนไลน์ผ่านระบบ ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/submission พร้อมทั้งส่ง “แบบฟอร์มเสนอบทความเพื่อพิจารณาการตีพิมพ์มาตามที่อยู่ด้านล่างดังนี้

                      กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร
                      งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
                      คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                      239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
                      โทรศัพท์ 053-943219, 053-942345 โทรสาร 053-217148

2. เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบโดยทันที

3. กองบรรณาธิการจะดำเนินการตรวจสอบบทความที่ได้รับว่าอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม่ รวมถึงคุณภาพทางวิชาการและประโยชน์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเบื้องต้น และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนทราบภายใน 15 วัน

4. ถ้าผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ ขอให้ผู้เขียนชำระเงินค่าตีพิมพ์ ผ่านทาง บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 667-406368-0 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และส่งหลักฐานการโอนเงินมายังกองบรรณาธิการ ที่ Email: humanjournal@cmu.ac.th (ประกาศอัตราค่าบริการตีพิมพ์)

การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของวารสาร

2018-11-02

ประกาศจากทางกองบรรณาธิการ มนุษยศาสตร์สาร

          ทางกองบรรณาธิการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของวารสารที่สำคัญ ดังนี้

1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่วารสาร จากเดิม เผยแพร่วารสารทั้งในรูปแบบรูปเล่มวารสาร และรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็น เผยแพร่วารสารเฉพาะในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่มนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป

2. ปรับเปลี่ยนจำนวนการเผยแพร่บทความของวารสาร จากเดิม ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม เป็น ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่มนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป

3. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำเอกสารอ้างอิง (References) จากเดิม รายการอ้างอิงภาษาไทยจัดทำเป็นภาษาไทย เป็น จัดทำเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทุกประเภทของรายการอ้างอิง โดยใช้มาตรฐานการอ้างอิงแบบ APA 6th edition ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่มนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป

4. จะมีการเก็บค่าตีพิมพ์บทความ จำนวน 2,500 บาทต่อหนึ่งบทความ สำหรับการตีพิมพ์บทความลงมนุษยศาสตร์สารหลังจากผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพ ขอบเขตเนื้อหาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการวารสาร ทั้งนี้ เริ่มดำเนินการเก็บค่าตีพิมพ์บทความ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

Submission

2018-10-22

การส่งต้นฉบับ

1. ผู้เขียนลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ Thaijo 2.0 และส่งบทความทางออนไลน์ผ่านระบบ ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/submission พร้อมทั้งส่ง “แบบฟอร์มเสนอบทความเพื่อพิจารณาการตีพิมพ์มาตามที่อยู่ด้านล่างดังนี้

                      กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร
                      งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
                      คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                      239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
                      โทรศัพท์ 053-943219, 053-942345 โทรสาร 053-217148

2. เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบโดยทันที

3. กองบรรณาธิการจะดำเนินการตรวจสอบบทความที่ได้รับว่าอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม่ รวมถึงคุณภาพทางวิชาการและประโยชน์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเบื้องต้น และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนทราบภายใน 15 วัน

4. ถ้าผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ ขอให้ผู้เขียนชำระเงินค่าตีพิมพ์ ผ่านทาง บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 667-406368-0 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และส่งหลักฐานการโอนเงินมายังกองบรรณาธิการ ที่ Email: humanjournal@cmu.ac.th (ประกาศอัตราค่าบริการตีพิมพ์)