ประกาศรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงใน มนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2018 ได้แก่ บทความวิชาการ (Academic Articles) บทความวิจัย (Research Articles) บทความปริทัศน์ (Review Articles) และ บทวิจารณ์หนังสือ (Book Reviews) โดยให้มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาวิชาภาษา วรรณกรรม ปรัชญา ศาสนา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ จิตวิทยา บ้านและชุมชน การพัฒนาชุมชน เป็นต้น