Editorial Article

Main Article Content

Veerawan Wongpinpech

Abstract

“มนุษยศาสตร์สาร” ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการเพื่อให้มี
ความเหมาะสมและสอดรับกับการพัฒนาวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI ต่อไป โดยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำเอกสารอ้างอิงให้เป็นภาษาอังกฤษทุกประเภทของรายการอ้างอิง นอกจากนี้ยังได้ปรับเปลี่ยนจำนวนการเผยแพร่บทความในวารสาร เป็นปีละ 3 ฉบับ และได้ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสารโดยจะทำการเผยแพร่วารสารเฉพาะในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ดังที่ได้แจ้งไว้แล้วก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ผู้เขียนสามารถติดตามรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเว็บไซด์ของวารสาร https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/index


      สำหรับวารสารฉบับนี้ พบว่าบทความที่นำเสนอก็ยังคงมีเนื้อหาครอบคลุมในมิติที่หลากหลายด้านมนุษยศาสตร์ ผ่านบทความที่น่าสนใจ ได้แก่ “กลวิธีภาษาในประเด็นการเป็นหนี้และการออมที่ปรากฏผ่านสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์” ซึ่งเป็นบทความที่ได้นำแนวคิดทางด้านอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์มาประกอบการวิเคราะห์เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความตระหนักในการรับสารจากผู้ผลิตสื่อโฆษณามากยิ่งขึ้น สำหรับ“การวิเคราะห์ภาพและภาษาในโปสเตอร์การท่องเที่ยวแห่ประเทศไทย” ก็เป็นอีกบทความหนึ่งที่มุ่งเน้นให้เห็นประโยชน์ของการใช้โปสเตอร์การท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการโฆษณาที่สำคัญ ขณะที่“คำว่า “บน” ในภาษาไทย: พัฒนาการด้านชนิดคำ” เป็นอีกผลงานหนึ่งที่ผู้เขียนมุ่งเน้นที่จะแสดงให้เห็นพัฒนาการด้านชนิดคำของคำว่า “บน” ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ยังมีบทความที่น่าสนใจอื่นๆ ได้แก่  “การเปลี่ยนแปลงด้านคำศัพท์และความหมายของคำอ้างถึงพระสงค์ในสมัยสุโขทัย” พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ: การเปรียบเทียบการดัดแปลงเนื้อหาและตัวละครของวรรณคดีฉบับการ์ตูนกับวรรณคดีในหนังสือเรียนวรรคดีวิจักษ์“การวิเคราะห์เชิงปรากฏการณ์วิทยาแบบตีความ: เกณฑ์ประเมินคุณภาพ” “ผลของโปรแกรมพัฒนาการสื่อสารที่มีต่อความสามารถในการสื่อสารของจิตอาสาดูแลผู้ป่วยในชุมชน อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย” และ “ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดการบำบัดด้วยการยอมรับและพันธสัญญาต่อความสอดคล้องในตนเองของนักจิตวิทยาการปรึกษาฝึกหัด


      สำหรับการติดตามอ่านวารสาร ผู้อ่านสามารถติดตามได้จากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ใน
เว็บไซด์ของวารสาร https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/index


       สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันที่กรุณาประเมินคุณภาพบทความก่อนตีพิมพ์อย่างเข้มข้น และถือโอกาสนี้เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษา
เสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “มนุษยศาสตร์สาร” โดยสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ
ท้ายเล่มหรือจากเว็บไซด์ของวารสาร

Keywords

Article Details

How to Cite
Wongpinpech, V. (2019). Editorial Article. Journal of Human Sciences, 20(1), 1-10. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/article/view/186577
Section
Editorial Article