มนุษยศาสตร์สาร ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกอ. และ สกว. กำหนด โดยกองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกที่มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง มาจากสถาบันภายนอกเป็นส่วนใหญ่และมาจากสถาบันภายในส่วนหนึ่ง และมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องทำหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองบทความ อย่างน้อย 2 คน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลของกันและกัน (Double-blind peer review)

มนุษยศาสตร์สาร  เป็นวารสารที่ออกตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง โดยตีพิมพ์  2 ฉบับต่อปี  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

มนุษยศาสตร์สาร นำเสนอบทความทางวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์ ซึ่งมีการจัดทำทั้งรูปแบบตีพิมพ์ ISSN: 1513-461X (Print) โดยเริ่มจัดทำตั้งแต่ปี 2552 และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN: 2630-0370 (Online) โดยเริ่มจัดทำตั้งแต่ปี 2552 เช่นกัน

ประกาศรับบทความ

2018-05-11

ประกาศรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงใน มนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2018 ได้แก่ บทความวิชาการ (Academic Articles) บทความวิจัย (Research Articles) บทความปริทัศน์ (Review Articles) และ บทวิจารณ์หนังสือ (Book Reviews) โดยให้มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาวิชาภาษา วรรณกรรม ปรัชญา ศาสนา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ จิตวิทยา บ้านและชุมชน การพัฒนาชุมชน เป็นต้น

Vol 19 No 1 (2018): January - June

Published: 2018-06-29

Reconsidering the Practical Aspects of ELF in Thai ELT Classroom

Yusop Boonsuk, Eric A. Ambele, Chamaiporn Buddharat

93-121

The Effects of Using Buddha-Dhamma for Stress Therapy in High-risk Pregnant Women

สูติรัตน์ พีรยาวิจิตร, ประยงค์ แสนบุราณ

122-150

Phenomenological Attitude in Japanese Philosophy

สรายุทธ เลิศปัจฉิมนันท์, คำแหง วิสุทธางกูร

179-207

Knowledge Management for sustainable development highland Area of Teachers in Mae Fah Laung Learning Center for Hilltribes, Chiang Mai

ชรินทร์ มั่งคั่ง, พัชนี จันทร์ศิริ, พิมพา นวลสวรรค์, มุกดาวรรณ สังข์สุข, พัชราภรณ์ อนุกูล

208-236

View All Issues