THE INQUIRY LEARNING MODEL TO DEVELOP THE ACHIEVEMENT ON CONCEPTUAL MODEL OF UPPER SECONDARY PRINCESS CHULABHORN’S COLLEGE CHONBURI

Main Article Content

พิทยนันท์ จตุนราพิทย์ ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์ ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์

Abstract

The purposes of this study were 1) to develop a quality and efficiency web-based instruction on conceptual model 2) to develop a quality and efficiency of Inquiry learning model on conceptual model 3) to compare the learning achievement of students between those learning with the inquiry learning model and those who learned with the conventional approach. The sample of this study, obtained from Cluster Random Sampling, were 72 high school students studying in grade 10, in semester 1 of the academic year of 2015 at Princess Chulabhorn’s College Chonburi. The research instruments included the web-based instruction on conceptual model, the assessment form for WBI, the Inquiry lesson plan, the assessment form for Inquiry lesson plan and learning achievement test which had the degree of difficulty between 0.23-0.77 and the degree of discrimination between 0.20-0.88; the reliability coefficient of the test was at 0.81. Data were analyzed by means of standard deviation and t-test for independent samples.


The results showed that 1) the quality of web-based instruction on conceptual model was at a good level (gif.latex?\bar{x} = 4.14) while the efficiency (E 1 /E 2 ) was at 83.92/81.90 2) The quality of inquiry learning lesson plan was at an excellent level (gif.latex?\bar{x}= 4.52) and the inquiry learning model efficient (E 1 /E 2 ) was at 84.33/84.58 3) the learning achievement of the students learning with inquiry learning via web-based instruction was significantly higher than that of those learning with conventional instruction at .05 level.

Keywords

Article Details

How to Cite
จตุนราพิทย์พ., กันตาธนวัฒน์ฐ., & ตั้งคุณานันต์ป. (2016). THE INQUIRY LEARNING MODEL TO DEVELOP THE ACHIEVEMENT ON CONCEPTUAL MODEL OF UPPER SECONDARY PRINCESS CHULABHORN’S COLLEGE CHONBURI. Journal of Industrial Education, 15(1), 219-225. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/122288
Section
Research Articles

References

[1] ปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี. 2557. สมรรถนะครูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศตวรรษที่ 21. ค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2558, เข้าถึงได้จากhttps://www.slideshare.net/ninenanza/21-20347502

[2] กรมวิชาการ. 2545. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี.กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ.

[3] จิรดา บุญอารยกุล. 2542. การนำเสนอลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา ภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

[4] ไพโรจน์ ตีรณธนากุลและคณะ. 2546. การออกแบบและการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนสำหรับ e-Learning. กรุงเทพฯ. ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.

[5] ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2520. ระบบสื่อการสอน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

[6] วีรยุทธ วิเชียรโชติ. 2521. จิตวิทยาการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน.กรุงเทพฯ : อำนวยการพิมพ์.

[7] อำพน ชุมยวง. 2551. ผลของการเรียนการสอนบนเว็บด้วยวิธีการสืบสอบเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่มีแบบการคิดต่างกัน. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา ภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

[8] อนุสรา เสนไสย. 2550.ผลของการเรียนการสอนแบบสืบสอบร่วมกับการใช้บทเรียนเควสท์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนฟิสิกส์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรการสอนและ เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

[9] รวีวัฒร์ สิริบาล. 2551. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ.วารสารวิชาการ, 11(2), น.19-24.

[10] ทิศนา แขมมณี. 2555. ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 15. กรุงเทพฯ: ด่านสุทธา.

[11] เอกชัย ศิริเลิศพรรณา. 2556. การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่องการเคลื่อนที่แบบโมชั่นทวีน. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 10(3), น.38-46.
Sirilertpanna E. 2013. Development of Web Based Instruction for Review on Moving by Motion Tween. Journal of Industrial Education, 10(3), p. 38-46.

[12] วรมา สิงห์คะนอง. 2551. การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ เรื่องการเขียนเว็บเพจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุง. การค้นคว้าอิสระปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

[13] ธนพงศ์ หมีทอง. 2558. การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะเรื่องภาษาซีชาร์ป เบื้องต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
Hmeetong T. 2015. The Development of Web-Based Instruction on Basic C# Programming for Grade 10 Students. Thesis in Degree Master of Science Computer Education, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.

[14] กรรณิการ์ กวางคีรี. 2554. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความเข้าใจที่คงทนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ การนิเทศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>