โรงเรียนบันดาลใจ CREATIVE SCHOOLS

Main Article Content

ราตรี ศิริพันธุ์

Abstract

ผลกระทบอันเลวร้ายจากระบบการศึกษาที่ยึดการสร้างมาตรฐานกลางราวกับเครื่องจักร พร้อมนำเสนอรูปแบบการศึกษาที่บันดาลใจ อาทิ หลักสูตรที่ยืดหยุ่นและ


ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูที่ดึงการมีส่วนร่วมและติดปีกพรสวรรค์ให้นักเรียน


การประเมินที่ใส่ใจการเรียนรู้รายบุคคลและมุ่งพัฒนาการเรียนรู้มากกว่าวัดผล


รวมถึงการสร้างสรรค์บรรยากาศโรงเรียนให้เป็น....


ดินแดนแห่งการบ่มเพาะความสร้างสรรค์ของเด็ก”


 

Article Details

How to Cite
ศิริพันธุ์ร. (2018). โรงเรียนบันดาลใจ CREATIVE SCHOOLS. Journal of Industrial Education, 17(2), 7-12. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/146257
Section
Book Review

References

Robinson K. and Aronica L. วิชยา ปิดชามุก แปล. 2560. โรงเรียนบันดาลใจ CREATIVE SCHOOLS The Grassroots Revolution That’s Transforming Education. กรุงเทพมหานคร: โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิง เฮาส์ จำกัด.