ใครจิกหัวกู ผู้เขียน พลอากาศตรี นายแพทย์ บุญเลิศ จุลเกียรติ

Main Article Content

กาญจนา บุญภักดิ์

Abstract

      แนวคิดที่ท่านจะได้สัมผัสต่อไปนี้ ได้มาจากการผสมผสานของสามศาสตร์ คือ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ และศาสนศาสตร์ ซึ่งต้องขอความกรุณาท่านผู้อ่านทุกท่านเปิดใจไว้ส่วนหนึ่งด้วยว่า อาจมีความคิดเห็นบางอย่างที่ไม่ตรงหรือไม่เคยปรากฏอยู่ในคำสอนของศาสนาที่ท่านนับถือ อาจมีความเห็นบางอย่างที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เท่าที่ความรู้ความสามารถของมนุษย์ในยุคนี้จะสามารถทำได้ ท่านจะสัมผัสหนังสือเล่มนี้อย่างมีอรรถรสได้เต็มที่ถ้าท่านให้ความร่วมมือ 3 ประการ คือ 1เ ปิดใจ หงายแก้วน้ำแห่งการรับรู้ของท่านไว้ก่อน เมื่อรับแล้วรู้สึกว่า แนวคิดจากหนังสือเล่มนี้ไม่ตรงจริต และท่านรับไม่ได้ ค่อยเทมันทิ้งไป  2.ถ้าท่านรู้จักผู้เขียนเป็นการส่วนตัว กรุณาตัดความลำเอียง หรืออคติออกไปก่อน มิฉะนั้นอาจเกิดการคลาดเคลื่อนในการรับข้อมูล   3.ขณะอ่าน ถ้ารู้สึกว่าเกิดอาการเศร้า หดหู่ หรือไม่อยากมีชีวิตต่อไปขอความกรุณาอ่านต่อให้จบ อย่าหยุดอ่านกลางคันแล้วด่วนสรุปว่า ในเมื่อชีวิตเป็นทุกข์ วิธีการดับทุกข์ก็น่าจะเป็นการดับชีวิต เพราะถึงแม้การวิเคราะห์ชีวิตในเบื้องต้นของหนังสือเล่มนี้จะชี้ให้เห็นว่า แก่นแท้ของชีวิตก็คือทุกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงชี้แนะไว้ในข้อแรกของอริยสัจสี่ กระผมรับประกันว่าท่านจะเกิดความแจ่มใสลิงโลด และมั่นใจตัวเองว่าปัญหาชีวิตทุกข้อ มีทางออกที่งดงามที่สุดได้แน่นอน การฆ่าตัวตายไม่ใช่ทางออกในการแก้ปัญหา ขอให้แค่ทนอ่านให้จบเท่านั้น

Article Details

How to Cite
บุญภักดิ์ก. (2019). ใครจิกหัวกู ผู้เขียน พลอากาศตรี นายแพทย์ บุญเลิศ จุลเกียรติ. Journal of Industrial Education, 18(1), 7-11. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/193567
Section
Book Review

References

บุญเลิศ จุลเกียรติ. พ.ศ.2558 ใครจิกหัวกู. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี