ดำรงเสถียรส. (2016). พลังจิตใต้สำนึก. Journal of Industrial Education, 15(1), 6-11. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/122906