[1]
ฟันเฟื่องฟูว., ศรีเหรัญบ., and เกิดธรรมช., “Factor Analysis for Life Skills Development of Lower Secondary School Students”, Journal of Industrial Education, vol. 13, no. 3, pp. 83-90, Dec. 2014.