พรหมดีราชอภิวัฒน์, and เคนพันค้อประเสริฐ. “THE DEVELOPMENT OF CLOSED CIRCUIT TELEVISION LABORATORY”. Journal of Industrial Education 16, no. 3 (December 29, 2017): 59-65. Accessed September 19, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/120069.