1.
ตั้งคุณานันต์ป. การศึกษาไทย: จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต. Journal of Industrial Education [Internet]. 29Apr.2016 [cited 18Jan.2020];15(1):1-. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/122905