1.
ดำรงเสถียรส. พลังจิตใต้สำนึก. Journal of Industrial Education [Internet]. 29Apr.2016 [cited 18Nov.2019];15(1):6-1. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/122906