บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3

*************************

กองบรรณาธิการได้เผยแพร่ชื่อเรื่องและผู้เขียนบทความที่ผ่านกระบวนการ

เรียบร้อยแล้ว และขึ้นหน้าเว็บไซด์ตามลำดับของบทความที่ตอบรับ

ทความยังไม่สามารถนำมาอ้างอิงได้ 

เนื่องจากยังไม่ใส่เลขหน้าบทความ

*************************

Published: 2019-10-29

เรื่องที่ 2 A DEVELOPMENT OF WEB-BASED INSTRUCTION WITH JIGSAW TECHNIC ON THE ASTRONOMY AND SPACE FOR GRADE 4 STUDENTS

กนกวรรณ เอี่ยมงาม, อรรถพร ฤทธิเกิด

xx-xx

เรื่องที่ 3 THERMAL PROCESSING TECHNOLOGY FOR RICEBERRY PORRIDGE USING CANNING METHOD

ปานจิต ป้อมอาสา, จินตนา บุนนาค; ตรัส แคแสง

xx-xx

เรื่องที่ 4 STUDY AND DESIGN OF SOUVENIR FOR CHILDREN’S DISCOVERY MUSEUM

อรชุมา ประเสริฐสังข์, อรรถพร ฤทธิเกิด, สุธาสินีน์ บุรีคำพันธุ์

xx-xx

เรื่องที่ 5 THE PSYCHOMOTOR ACHIEVEMENT OF FLIPPED CLASSROOM WITH E-LEARNING ON MACHANIC ELECTRIC AND ELECTRONIC

นริสรา เกิดพุ่ม, ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันนนต์, ไพฑูรย์ พิมดี

xx-xx

เรื่องที่ 16 STUDY AND DESIGN KIDS TOYS TO DEVELOP AND ART IMAGINATION FOR CHILDREN 7 YEARS OLD

สุธาสินีน์ บุรีคำพันธุ์, กิตติกร เตชะกาญจนกิจ

xx-xx

เรื่องที่ 21 SMALL-SOURCE GLARE FOR THAI ELDERLY

นวลวรรณ ทวยเจริญ

xx-xx

เรื่องที่ 22 The Development of Educational Game as a Supplementary Tool for Learning on the Topic of Plant Reproduction and Growth for Grade 11 Students

ชลทิพย์ จันทร์จำปา, ดวงกมล ฐิติเวส, พีรนันท์ ยอดบ่อพลับ, นฤมล บุญมั่น

xx-xx

STORYTELLING TECHNIQUE AS A HIGH POTENTIAL TEACHING TOOL

พัชรา วาณิชวศิน

xx-xx