Vol 13, No 2 (2014)

วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม)

Table of Contents

บทความปริทัศน์ (Review Article)

การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ : Media and Information Literacy
สรียา ทับทัน 1-6

บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

An Inconvenient Truth : โลกร้อน ความจริงที่ไม่มีใครอยากฟัง (เปิดโปงวิกฤตสิ่งแวดล้อมและทางรอดของมวลมนุษย์)
ไพฑูรย์ พิมดี 7-10

บทความวิจัย (Research Articles)

การประเมินความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นของตนเอง เปรียบเทียบข้อมูลจากบันทึกการประเมินตนเอง และผลสอบในชั้นเรียน : Self-assessment of Japanese Language Ability in Comparison with self-assessment Record and Test Scores
ฟูมิยาซึ มาเอโนะ, นัทธมน ตั้งบุญธินา 12-18
การประยุกต์วิธีการประเมินอภิมานแบบสามมิติ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ สถาบันของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (ระยะที่ 1):Application of three-dimensional meta-evaluation for the internal quality assessment at the institutional level of higher educat
ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์, สุชาดา กรเพชรปาณี 19-25
การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา : A development of Educational Quality Administration Model for Schools under the Primary Educational Service Area Office
เสกสรรค์ ทองศรี, จรินทร์ ธานีรัตน์, รัตนะ บัวสนธ์ 26-33
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมวิชาชีพผ่านเว็บ กรณีศึกษา : วิชา การจัดดอกไม้แบบตะวันออก แนวนอน ในโครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน :Development of Web-Based Training Model : A Case Study of Oriental Flower Arrangement Horizontal Style in the Vocational Training Pr
ยุพวัลย์ ทองใบอ่อน, พนิต เข็มทอง, วรัทยา ธรรมกิตติภพ 34-41
การเพิ่มคุณค่าเส้นใยพืชชุ่มน้ำด้วยกระบวนการพัฒนาการออกแบบและแปรรูป:Adding value to wetland plant fiber By design development process and production
จุฑาทิพย์ นามวงศ์, สิทธิชัย สมานชาติ 42-49
การวิเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมการสอนโดยใช้อินเทอร์เน็ต ของครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : Factor Analysis of Teaching Behavior with Internet Use of Lower Secondary School Teacher
พรรณี ลีกิจวัฒนะ, แสงอุทัย มอโท 50-57
การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะผู้นำแบบรับใช้ ของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ : Analysis Factors fo Servant leaderships qualities of teacher under the Office of the Vocational Education Commission, Ministry of Education
บุญจันทร์ สีสันต์ 58-65
การศึกษาความพร้อมในการเรียนด้วยอีเลิร์นนิงของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต : The Study of e-Learning Readiness of Undergraduate Students of Suan Dusit Rajabhat University
จิระ จิตสุภา, นวลศรี สงสม, ปรัชญนันท์ นิลสุข 66-73
การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในสวนสาธารณะ ในกรุงเทพมหานคร : Exercise Behaviors of People in Public Parks in The Bangkok Metropolitan Area
กาญจนา บุญภักดิ์ 74-80
การศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนย่านวัดพระธาตุหริภุญชัยเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์สาธารณะ : A Study on the Cultural Landscape of Wat Phra That Hariphunchai Community to Design Public Facility
สุธาสินีน์ บุรีคำพันธุ์, เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง, คุ้มพงศ์ หนูบรรจง 81-88
การศึกษาสภาพการดำเนินงานการพัฒนาอาชีวศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : A Study of the Operating Conditions on Vocational Education Development under Policy and Strategy of the Educ
ยศภัทรวิชญ์ คุณบัวลา, รวีวรรณ ชินะตระกูล 89-96
การศึกษาสภาพการดำเนินงานและความต้องการในการจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : A Study of the Operating Condition and the Needs for Knowledge Management of Colleges Under the Office of Vocational Education Commission
อมรัตน์ กองยอด, รวีวรรณ ชินะตระกูล, เสมอ เริงอนันต์ 97-103
การศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ : Study of the administrative management conditions of Vocational and Technical Institutions in Special Development Zone Southern Border Provinces
จักรพงษ์ ช่วยนุกูล, รวีวรรณ ชินะตระกูล, เสมอ เริงอนันต์ 104-110
การศึกษาหารูปแบบสัดส่วน และแนวทางการสร้างสัดส่วนเรือนไทยประเพณีภาคกลางแบบอื่นๆ จากสัดส่วนมาตรฐานของ รองศาสตราจารย์ฤทัย ใจจงรัก : A study of how to find and create proportion of additional central Thai traditional houses from standard proportion based on Associate Profe
พิทาน ทองศาโรจน์, อรศิริ ปาณินท์ 111-118
ความพึงพอใจและความคาดหวังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยนเรศวร : The Satisfaction and Expectation of Graduate Students towards the Work of Graduate College Staffs in King Mongkut’s Univers
ศิริรัตน์ ประถมพัด, รวีวรรณ ชินะตระกูล, เสมอ เริงอนันต์ 119-127
จิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมพอเพียงของชุมชนสุวรรณภูมิ : Psychological Trait and Situation Related to Sufficient Behavior of Suvarnabhumi Community
สุรชัย ฐานสโร 128-136
เจตคติและการใช้บริการระบบประกันสังคมของแรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ : Attitude and Using the Social Security System for the Labour in Samutprakan Province
ประสิทธิศักดิ์ ศิริจารุภัทร 137-144
ตัวแปรที่ส่งผลกับเจตคติต่อระบบประกันสังคมของแรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ : Variables Affecting Attitudes Towards the Social Security System for Employees in Samut Prakan Province
ประสิทธิศักดิ์ ศิริจารุภัทร, ไพฑูรย์ พิมดี 145-152
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทบทวน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิก สำหรับไมโครคอนโทรเลอร์ พีไอซี : E-leaning for review on basic programming for Microcontroller peripheral interface controller (PIC)
ธรรมนูญ เกษมศรีวิทยา, อรรถพร ฤทธิเกิด, ฉันทนา วิริยเวชกุล 153-158
แบบจำลองการรับรู้ประโยชน์ของระบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : A Model of Utility Perception of Quality Assurance System, Kasetsart University
ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, จุฬารัตน์ วัฒนะ, สมสุดา ผู้พัฒน์ 159-167
โมดูลการเรียนรู้ที่ยึดหลักพุทธวิธีการสอนสำหรับเกษตรกรกลุ่มข้าวอินทรีย์ เรื่องการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว : Buddhist Based Learning Module for Organic Rice Farmer on Post Harvest Management
มณฑา ชุ่มสุคนธ์, จุฬารัตน์ วัฒนะ, สมสุดา ผู้พัฒน์ 168-175
พฤติกรรมการอ่านหนังสือและแนวทางส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านหนังสือของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา และเทคนิคศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ในสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร : Reading Behaviors and Guideline for Promoting Reading Behaviors on Business Education of Vocational
ธีรยุทธ รอสูงเนิน, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, จินตนา กาญจนวิสุทธิ์ 176-182
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการชนกลุ่มน้อยในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มผู้ใช้ แรงงานชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย The Minority Group Management Strategy In Local Development for the Sus
นิรุตติ สุทธินนท์, ธัญยธรณ์/กนลา สุขพานิช-ขันทปราบ, ธัญยธรณ์/กนลา สุขพานิช-ขันทปราบ 183-190
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรเชิงบูรณาการและภาวะผู้นำยุคใหม่แห่งศตวรรษที่ 21: ศึกษาเฉพาะกรณีผู้บริหารของสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย The Integrated Organizational Management Strategy And Modern 21st Century Leadership: A Case Study Of The Executives O
วิชัย ศรีมาวรรณ์, ธัญยธรณ์/กนลา สุขพานิช-ขันทปราบ 191-199

บทความวิชาการ (Academic Articles)

กว่าจะเป็นครู-อาจารย์เกษตร : How to be an Agricultural Teachers
วรพร สังเนตร 200-206