พลอยงามวงเดือน, and จารุเศรณีศุภพักตร์. 2018. “3D Augmented Reality Brochure via Smartphone for Travel Exhibition”. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 8 (2), 37-45. https://doi.org/10.14456/jist.2018.4.