ประภานิติเสถียรสรวัตร, and เกษรไกรศักดิ์. “A Hybrid Approach for Thai Documents Plagiarism Detectionusing N-Gram and Semantic Role Labeling Technique”. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 5, no. 1 (June 30, 2015): 42-50. Accessed October 23, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/JIST/article/view/135382.