โพชฌงค์เดชบุณฑริกา, รักกำเหนิดเอื้อมพร, and วังศิริพิทักษ์สมเกียรติ. “Augmented Reality Indoor Navigation System”. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 8, no. 1 (June 23, 2018): 1-15. Accessed May 23, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/JIST/article/view/136015.