วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ISSN 2286-8658) ได้จัดทำขึ้นเพื่อเปิดเวทีให้นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจ ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการสรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม และเพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ งานวิจัยและบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและนักวิชาการ โดยมีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)

Vol 7 No 2 (2018): กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

Published: 2018-12-07

Local Curriculum Development on Silverware Production of Wat Srisupan Community, Muang District, Chiang Mai Province

จุมพิต ศรีวัฒนพงศ์, สิระ สมนาม, เกียรติสุดา บุญส่ง

29-43

Perception and trust to the decision-making process the PromptPay system of the Commercial Bank in Lampang Province

ณัฐภูมินทร์ ตาอินบุตร, นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์

44-55

Multifactor affecting on the Electricity Generating Authority of Thailand personnel at Bhumibol dam, Tak Province

นิลวรรณ ประแกกัน, นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์

75-88

Cost and Benefit Analysis of Investment Project of Production Electric Current from Solar Cell

พวงทอง - วังราษฏร์, วราภรณ์ สิงห์แก้วสืบ, สายนที ทรัพย์มี

89-100

Development of e-Learning of the Pheepuya Social Contexts of Huasue Sub-district, Maetha District, Lampang Province

มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์, เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์, สุทธิมั่น ปิยะโกศล, สุธาสินี ยันตรวัฒนา

101-114

Development of Managerial Accounting Information for Sarapee Hospital, Chiang Mai Province

รุ่งทิวา ทาปาลี, สุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์

115-128

Development of Integrated Learning Curriculum by Using Community Based for Learners in Thailand 4.0 of Demonstration School, Chiang Rai Rajabhat University.

แสงระวี ณ ลำพูน, ธิดารัตน์ สุขประภาภรณ์, วิทยา พูนสวัสดิ์, หาญศึก เล็บครุฑ, บรรจบ สุขประภาภรณ์

180-193

View All Issues

Indexed in tci_75