• ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558
  Vol 3 No 2 (2015)

  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 ปีที่ 2 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้นักวิชาการ  ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจ
  ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ อันเป็นประโยชน์ เพื่อร่วมกัน “สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม”

  สาระในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วยบทความ 10  บทความ ซึ่งจำแนกได้ดังนี้

  บทความวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทจากบุคคลภายนอกรวม 6 บทความ จาก 3 สถาบันการศึกษา  โดยเป็นสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 5  บทความ    สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1  บทความ   

  สำหรับบทความจากบุคคลภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมี
  บทความรวม 4 บทความ ซึ่งเป็นบทความการค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  3  บทความ  และบทความวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1 บทความ

  หวังอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านบ้างตามสมควร
  หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะใดในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

   

  บรรณาธิการ
6 - 10 of 16 items << < 1 2