บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสาร มจร หริภุญชัยปริทรรศน์จะต้องอยู่ในขอบเขตสาขาวิชา ศาสนา, ปรัชญา, พระพุทธศาสนา,  สังคมวิทยา, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, การบริหารการศึกษา, นิติศาสตร์ไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่นๆ นอกจากนี้ทางวารสาร มจร.หริภุญชัยปริทรรศน์จัดทำวารสารทั้งแบบตีพิมพ์  ISSN : 2586-9310 (Print)  และวารสารอิเล็กทรอนิกส์  ISSN : 2672-9792 (Online)  ซึ่งกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน- ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม) 

 

Vol 3 No 1 (2019): Journal of MCU Haripunchai Review

Published: 2019-07-06

Teacher role: Development of learning under a changing society

วุฒิภัทร มูลศรี, ประภัสสร ไชยชนะ

40-51

Buddhist Ecological: Developing a Sustainable life

รินทร์ลภัส เลิศศรีชัยกุล

51-62

MIDDLE PATH AND SUFFICIENCY ECONOMY OF THE KING RAMA IX

พระครูภาวนาโสภิต วิ.,ดร. บุญญวิศิษฏ์

67-77

Natkarnthamtham and the development of their own potential

ปิ่นปินัทธ์ เหลืองพิทักษ์

78-88

Higher Education Institutions for the development of People in Thailand 4.0 as the wisdom of the country

พระวิระพันธ์ ติกฺขปญฺโญ (เสียงเย็น)

98-114

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

คำแนะนำ สำหรับผู้เขียน

112-123

View All Issues