Model for Developing Moral Communication of leader Under the 15th Regional Education Office

Main Article Content

กรศิริ กรองสุดยอด กมลณัฏฐ์ พลวัน มนัส สุวรรณ

Abstract

This research is intended to constant attached to the 15th Regional Education Office, using the mixed methods research. The objectives is investigate paradigms rerated to such morally based communication and examine the model’s components. Furthermore, to develop the model of educational leader. Key informant comprised 42 high and middle level educational leaders, 15 of which involved in in depth interviews and 27 in focus group discussions. A rough model produced from the in depth interview’s and focus group discussions was then tried out on 313 school personnel  in 4 northern provinces as well as those at the Regional Office and Educational Service Areas in the region.


            Findings were 1) Field practitioners were of the opinion that educational leaders capable of morally oriented communication of key Buddhist communication principles; building networks and effectively using the social media 2) As regards the components of such morally based communication they rated highly the followings: administration and management; developing body of knowledge in this model communication area; leaders serving as “good models.” 3) A morally based communication development model of educational leaders and the accompanying manual for such development. To consist of knowledge, skills and management

Keywords

Article Details

Section
Articles

References

จอย ทองกล่อมศรี.(2550) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ การรับรู้ข่าวสาร และภาพลักษณ์ของคณะแพทย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุฑามาศ กาญจนธรรม (2558) การพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการบริหารจัดการ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2.สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น.
ชาตรี นาคะกุล และคณะ. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหารระดับกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฎ อุดรธานี.
ฐิตาภา เบ็ญจาธิกุล. (2557) รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทัศนี เจนวิถีสุข. (2554) การสื่อสารเชิงพุทธกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม.พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ธิติภพ ชยธวัช. (2548) แม่ไม้บริหาร. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ซี.พี. บุ๊ค แสตนดาร์ด.
ปัญณิตา ชัยสนิท. (2552) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร
ของนักศึกษาวิชาการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอำเภอลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์
พิทยา รักพรหม. (2555). การพัฒนาระบบการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน มัธยมศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,ปีที่ 6 (ฉบับที่ 3), 85-99.
พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์. (2560). เขียนคมความคิด. พิมพ์ครั้งที่ 3 โดยกองทุนการศึกษาพระภิกษุ สามเณร.
วัดพันแหวน จังหวัดเชียงใหม่.พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร. ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐานพระราชทาน เมื่อ 14 กรกฎาคม 2526: 9 คำพ่อสอน บิดาแห่งเทคโนโลยี หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 21 กรกฎาคม 2526
ภูผาภูมิ โมรีย์. (2556). การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารประชาสัมพันธ์ : กรณีศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5. ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
มณีภัทร งามเกิดเกียรติ (2550) การใช้หลักธรรมะในการประชาสัมพันธ์ภายในเพื่อการบริหารจัดการ
องค์การธุรกิจ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ระพีพรรณ ร้อยพิลา. (2558) การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำในการประชาสัมพันธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร.จังหวัดสกลนคร.
ว.วชิรเมธี. (2556) วรรคทองของท่าน ว.วชิรเมธี. สำนักพิมพ์ทำทันที : กรุงเทพฯ.
วิมล จันทร์แก้ว. (2555) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี. (2558) การพัฒนาภาวะผู้นำในการสื่อสารตามแนวทางพระพุทธศาสนา.
พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.
สุมาลี เดชบุญพบ. (2554). รายงานการวิจัย การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจดรายการวิทยุกระจายเสียง
ของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี.
อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา. (2558) แนวทางสู่ความสุข (ฉบับปรับปรุง).-บทเรียนแห่งชีวิตบนโลกยุคใหม่,บริษัทฟรีมายด์ พับลิชชิง, กรุงเทพฯ.
Mazzarella, J. A. & Grundy, T. (1989). Portrait of a leader. Washington. D.C:
ERIC Clearinghouse on Educational Management, Eugene, OR.

Most read articles by the same author(s)