วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์เป็นวารสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ศิลปศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

          บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยเสนอหรือกำลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน

          ทัศนะและข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความ มิใช่ความคิดของคณะผู้จัดทำ และมิใช่ความรับผิดชอบของวารสาร คณะบรรณาธิการไม่สงวนลิขสิทธิ์การคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา

Vol 6 No 1 (2019): January - March 2019

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ เป็นวารสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ศิลปศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยเสนอหรือกำลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน
ทัศนะและข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความ มิใช่ความคิดของคณะผู้จัดทำ และมิใช่ความรับผิดชอบของวารสาร คณะบรรณาธิการไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา
กำหนดออกวารสารปีละ 4 ฉบับ (ราย 3 เดือน)
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม
ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม

Published: 2019-04-09

A SPIRITUALITY OF TEACHERS FOR PROFESSIONAL

พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ, พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ ., พระครูโอภาสนนทกิตติ์ ., สมศักดิ์ บุญปู่, พีรวัฒน์ ชัยสุข

31-37

AGING SOCIETY: THE CHANGED MARKETING FACTOR

วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ

38-54

THE DEVELOPMENT OF CHANGE MANAGEMENT MODEL TOWARDSEXCELLENCE OF THE BUDDHIST INSTITUTIONS

พระครูนนทกิจโกศล (สิริชัย สิริชโย โก๋กระโทก), พระฉัตรชัย ดวงศรี, พระอุดมสิทธินายก .

55-69

A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF FACTORS AFFECTING BUDDHIST PROPAGATION CAPACITY IN SOCIAL MEDIA OF ADMINISTRATIVE MONKS

พระเทิดศักดิ์ สตฺตินฺธโร (ศรีวิรัตน์), สิน งามประโคน, กฤษฎา นันทเพชร

70-84

MANAGEMENT THE ROUTES AND THE NETWORKS OF THE TAPEE BASIN ECO-TOURISM

ภัชลดา สุวรรณนวล, พระอธิการธวัชชัย แสงโสภณ, อำพล ปุญญา, สุภาภรณ์ โสภา

85-102

THE ASCERTAINMENT AND CONSERVATIONAL SYSTEM THE ANCIENT SCRIPTURES KEPT IN MONATERIES AND PUBLICIZING LANNA WISDOM TO UP RISE A LOCAL LEARNING SOURCE IN LANNA REGION.

พระชยานันทมุนี ., พระปลัดนฤดล กิตติภทฺโท, วรปรัชญ์ คำพงษ์, ฐิติพร สะสม, อรพินท์ อินวงศ์

126-145

THE DEVELOPMENT WAY FOR PERFORMANCE ON THE ROLE ANT DUTY FOR ENHANCING OF BORDER STABILITY OF VILLAGE COMMITTEE FOR VOLUNTEER DEVELOPMENT AND SELF PROTECTION

ไวยภาษ ศรีหริ่ง, ธนกฤต ทุริสุทธิ์, สังคม ศุภรัตนกุล

146-160

THE DEVELOPMENT MODEL OF ENHANCEMENT TO ELECTRIC ENERGY CONSERVATION OF THE SCHOOL IN NONGKHAI PROVINCE.

วีรธาดา สำเนียง, ธนกฤต ทุริสุทธิ์, ประจญ กิ่งมิ่งแฮ, สังคม ศุภรัตนกุล

161-179

INTEGRATED RISK MANAGEMENT MODEL OF LAOS STATE FUEL COMPANY IN LAO.

อนุสิน พลเสนา, ประจญ กิ่งมิ่งแฮ, ธนกฤต ทุริสุทธิ์

197-209

THE INTEGRATED BUDDHIST METHOD FOR MENTAL EMPOWERMENT OF SOLDIER OFFICERS.

สุชาย ทะสุวรรณ์, พระราชปริยัติมุนี ., วุฒินันท์ กันทะเตียน

210-227

GUILDLINE FOR DEVELOPING QUALITY LIFE OF THE ELDERLY WITH NOBLE EIGHTFOLD.

พระมหาวิชาญ กนฺตสีโล, สมพงค์ บุญมาก, กานต์ ตันตระกูล

244-267

AN ANALYTICAL STUDY OF THE PLANES EXISTENCE OF BEINGS IN BUDDHIST PHILOSOPHICAL PERSPECTIVE.

ฟื้น ดอกบัว, สวัสดิ์ อโณทัย, ณิศ์ภาพรรณ คูวิเศษแสง

286-304

TRANSNATIONAL WORKERS: QUALITY OF LIFE AND VALUE CREATION UNDER EXPERIENCE AT THE DESTINATION, A CASE STUDY OF NAKORN SI THAMMARAT.

เดโช แขน้ำแก้ว, พระสุธีรัตนบัณฑิต ., ปาริชาติ วลัยเสถียร

305-325

THE DEVELOPMENT TO PROMOTE THE SPORT FOR YOUTHS MODEL OF SPORT CLUB IN SPORTS ASSOCIATION UDON THANI PROVINCE.

ปรีชา ศิริรัตน์ไพบูลย์, ธนกฤต ทุริสุทธิ์, ประจญ กิ่งมิ่งแฮ

326-338

THE INFLUENCE OF GENDER AND PERSONALITY DIFFERENCES ON DOMINANCE EMOTIONAL THAI WORDS AND PICTURE IN YOUNG ADULTS: BEHAVIORAL STUDY.

จุฑารัตน์ รุ่งจำรัส, เสรี ชัดแช้ม, ปรัชญา แก้วแก่น, สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์

339-356

DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION MODEL BASED ON BUDDHIST EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF MAHAYANA SANGHA IN THAILAND.

พระมหาสุริยา คั้นพ๊าบ (แสงอินตา), พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน, สิน งามประโคน

357-374

A MODEL OF ACTIVE BUDDHIST DISSEMINATION OF INDIA-NEPAL OVERSEAS DHAMMADUTA MONKS BASED ON BUDDHIST PSYCHOLOGY.

พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (ชูศรี), สิริวัฒน์ ศรีเครือดง, ลำพอง กลมกูล

375-389

A MODEL OF SELF CARE IN HYPERTENSIVE PATIENT AT FORT PRAJAKSILAPAKOM HOSPITAL UDON THANI PROVINCE.

ประทิน นาคชื่น, ประจญ กิ่งมิ่งแฮ, กฤตติกา แสนโภชน์, ธนกฤต ทุริสุทธิ์

390-411

THE INTEGRATION OF APPLYING SEVEN FACTORS OF ENLIGHTENMENT IN THERAVADA BUDDHIST PHILOSOPHY TO ENHANCE THE THAI BUDDHIST MONKS’ HEALTH.

พระปลัดเสน จิณณสาโร (ชุมมิ่ง), สมบูรณ์ บุญโท, สวัสดิ์ อโณทัย

412-430

THE WAY OF LIFE WISDOM AND THE LINKAGE TO SRIVICHAYA CIVILIZATION OF THE TAPEE BASIN COMMUNITY IN SURAT THANI PROVINCE.

ประสิทธิ์ พันธวงษ์, พระมหาดิลกรัศมี ฐิตจาโร, บุญรัตน์ ครุฑคง, สุภาภรณ์ โสภา, จำเริญ ชูช่วยสุวรรณ

431-454

INCENTIVE AND MORAL ENHANCEMENT MODEL BASED ON BUDDHIST PROMOTING MORALE IN THE WORK OF TEACHERS BUDDHIST ADMINISTRATIVE EDUCATION IN PHRAPARITYATTIDHAMMA SCHOOL, GENERAL EDUCATION DIVISION

พระครูสังฆรักษ์สุพจน์ พรหมญาโณ (เสี่ยนดอน), พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน, สิน งามประโคน

455-469

KNOWLEDGE MANAGEMENT OF SUFFICIENCY ECONOMY IN MULTICULTURAL SOCIETIES OF SANGHA ADMINISTRATION REGION 17.

พระครูสถิตนราธิการ ., พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน, สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย, อุทัย สติมั่น

470-485

DEVELOPMENT OF BUDDHIST PARTICIPATORY MANAGEMENT FOR ADMINISTRATORS ON PRAPARIYATTIDHAMMA DIVISION.

พระครูเขมาภิวุฒิ อภิชาโต (อันชูฤทธิ์), สิน งามประโคน, อินถา ศิริวรรณ

499-515

View All Issues