ทรัพย์กนกมาศอนงค์ภัทร์, .พระโสภณพัฒนบัณฑิต, and .พระครูสุธีคัมภีรญาณ. “A MODEL OF BUSINESS ADMINISTRATION OF THE DEPARTMENT STORES IN ACCORDANCE WITH BUDDHIST DOCTRINES”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 6 (August 23, 2019): 3172-3187. Accessed November 21, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/177387.