กลฺยาโณ (บรรจงละเอียด)พระวีรพงศ์, .พระครูโกศลอรรถกิจ, and .พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล. “THE FOUR FOUNDATIONS OF MINDFULNESS (SATIPAÑÑHÀNA) GUIDELINES FOR HEALING PATIENTS FROM DEPRESSION”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 6 (August 23, 2019): 3057-3073. Accessed November 15, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/192259.