ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ตันละมัย

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โสมประยูร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เสนาะ  ติเยาว์

ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ

ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี

รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์

รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวดี บุญลือ

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สัญญาวิวัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพวาณี  หอมสนิท

รองศาสตราจารย์ ดร.กมล  บุษบา

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา  ปรีดีดิลก

รองศาสตราจารย์วรรณี  โสมประยูร

รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร จันทรนำชู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ลาภศิริ

ที่ปรึกษาประจำกองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์

ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ

รองศาสตราจารย์ โสรัจ  กายบริบูรณ์

ดร.สุชาดา แสงดวงดี

ดร.ปาริชาติ ขำเรือง

อาจารย์แพรวพรรณ ตรีชั้น

บรรณาธิการ

ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ดร.พงษ์สันติ์ ตันหยง

ฝ่ายจัดการและธุรการ

นางสาวอุทัยวรรณ  รุ้งทองนิรันดร์

นายธรรมรัตน์ ธารีรักษ์