• เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ครอบคลุมศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย สาขาการจัดการทั่วไปการตลาด การเงินการธนาคาร การบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกสและ
    โซ่อุปทาน      ธุรกิจระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจศึกษา เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง