เทียนไทยจุฑา, ทองรอดชัยฤทธิ์, ถิรวัฒน์เดโชชัยบดินทร์ภัทร์, and ปั้นอินทร์เฉลิมพล. 2019. “Employee-Centered Climate and Organizational Citizenship Behaviors Affecting the Commitment of Car Repair Staff in Nakhon Pathom Province”. Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University 6 (1), 109-20. https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197238.