เทียนไทยจุฑา, ทองรอดชัยฤทธิ์, ถิรวัฒน์เดโชชัยบดินทร์ภัทร์, and ปั้นอินทร์เฉลิมพล. “Employee-Centered Climate and Organizational Citizenship Behaviors Affecting the Commitment of Car Repair Staff in Nakhon Pathom Province”. Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University 6, no. 1 (June 24, 2019): 109-120. Accessed October 17, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197238.