Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU <p>- Focus and Scope (นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์) <br> เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิชาการ นักการศึกษา และผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ครอบคลุมศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย สาขาการจัดการทั่วไป การตลาด การเงินการธนาคาร การบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โลจิสติกส์ ธุรกิจระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจศึกษา เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาที่มีความเกี่ยวข้อง</p> <p>- Peer Review Process (กระบวนการ Review) <br> บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน</p> <p>- Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์) <br> ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ</p> <p>- Publication Frequency (กำหนดออก) <br> วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี <br> ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน <br> ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม</p> <p>- Sources of Support (ผู้ให้การสนับสนุน) <br> สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม</p> <p>To publish academics paper of educators and interested parties both inside and outside the university based on General Management, Marketing, Finance, Banking, Accounting, Human Resource Management, Logistics, International Business, Business Computer, Business Studies, Economics Communication Arts, Public Administration Or related fields.<br>To promote Educational Publishers Research is useful. Valuable to the development of academic knowledge in various fields.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; เพื่อให้คุณภาพวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม สามารถนำเสนอผลงานวิจัย สอดรับกับ คำประกาศเรื่อง การประเมินด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI (ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 : อ้างอิงใน https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/News/2562/Jun24/News.html) ทางกองบรรณาธิการมีความเห็นสอดคล้องที่จะปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว จึงขอประกาศ เพิ่มในเรื่องเงื่อนไขการลงบทความตีพิมพ์ในวารสาร วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ดังนี้<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1. ทุกบทความทางกองบรรณาธิการจะขอตรวจสอบเบื้องต้นด้วย "อักขราวิสุทธิ์" เพื่อหาค่า Plagiarism Checking Report จากทางกองบรรณาธิการเอง<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2.บทความวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท ลงมา ต้องมีค่า SIMILARITY INDEX<br>ไม่เกินร้อยละ 7 ส่วนบทความของนักศึกษาปริญญาเอก งานของอาจารย์ที่ขอตำแหน่งทางวิชาการ และบทความวิชาการที่ไม่ใช่งานวิจัยของทุกระดับ ต้องมีค่า SIMILARITY INDEX ไม่เกินร้อยละ 3 จึงจะผ่าานเกณฑ์เพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3.หลังจากมีการปรับแก้งานขั้นสุดท้ายแล้วทางกองบรรณาธิการจะ ขอตรวจสอบเบื้องต้นด้วย "อักขราวิสุทธิ์" เพื่อหาค่า Plagiarism Checking Report อีกครั้งหนึ่ง ก่อนจะออกจดหมายตอบรับตีพิมพ์<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4.ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะมีการประกาศค่า SIMILARITY INDEX พร้อท LINK เพื่อให้ผู้อ่านใช้ประกอบการตัดสินใจนำบทความวิจัยไปอ้างอิงต่อ<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;5.ทางกองบรรณาธิการจะทำการตรวจสอบทุกบทความวิจัยย้อนหลังและประกาศใน Web วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม<br>แต่เกณฑ์ที่ประกาศจะใช้จะเริ่มต้น ในฉบับที่ 1 ของปีที่ 7</p> <p>จึงเรียนมาเพื่อทราบ<br>ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย<br>บรรณาธิการ<br>(27 มิถุนายน 2562)</p> en-US <p>The views and opinions of the article appearing in this journal are those of the author. It is not considered a view and responsibility of the editorial staff.</p> wisitson@webmail.npru.ac.th (Wisit Rittiboonchai) m_tareerak@outlook.co.th (Thammarat Tareerak) Wed, 26 Jun 2019 00:00:00 +0700 OJS 3.1.0.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 The Development Approach of Wat Raikhing .in Samphran district, Nakhornprathom Province (PhraSunun Inung) Article history: Received 5 May 2018, Revised 7 August 2018, Accepted 10 August 2018 https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197206 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; This purposes of this research were to: 1) study the development level of Wat Raikhing (Phra Aram Luang) in Sam Phran District, Nakhon Pathom Province; 2) compare the development level of Wat Raikhing (Phra Aram Luang); and 3) study the development approach of Wat Raikhing (Phra Aram Luang). The research sample consisted of 124 monks and people. The research instrument for data collection was a questionnaire constructed by the researchers. Data were analyzed with mean and standard deviation. The hypotheses were tested with t-test for two groups of variables and one-way ANOWA for three or more groups of variables. Pairwise comparison by least significant difference and the content analysis was also conducted.</p> <p>The finding of this research were as follows:</p> <ol> <li class="show">Overall, the development level of Wat Raikhing (Phra Aram Luang) was at a high level. When considering each aspect, all aspects were at a high level. The aspects with highest average were public facilities, followed by religious studies and religious propagation. The aspect with the lowest average was public welfare.</li> <li class="show">As for comparison of the development level of Wat Raikhing (Phra Aram Luang), overall gender, age, education level, and experiences in temple visiting made no difference.</li> <li class="show">The development approach of Wat Raikhing (Phra Aram Luang) were: 1) in administration aspect, the temple should be managed smoothly in an organized way; 2) in religious studies aspect, rules and regulation should be issued, teachers should be recruited and developed, students should be allocated, and supporting funds should be provided; 3) in religion propagation aspect, Buddhist sermon should be propagated to religious heirs and public in every way without any conflicts with Buddhist disciplines; 4) in public facility aspect, the buildings in a temple should have planned layout and Buddha history should be displayed in temple area as a study of Dhama; 5) in welfare education aspect, the temple should be arranged as a place for educating children and youths and provide education welfare; and 6) in public welfare aspect, the temple should be strengthen to be a part of society and monks should be trained to be spiritual supporters. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</li> </ol> พระสุนันท์ อินัง ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197206 Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0700 Associations between Financial Strength and Accounting Methods.Article history: Received 18 May 2018, Revised 1 September 2018, Accepted 5 September 2018 https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197211 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; This research studied the associations between accounting methods and financial strengths of the small and medium sized enterprises (SMEs) that registered in the Revenue Department’s ‘Single Set of Accounting Books’ Program in Nakhon Pathom Province. The researcher chose the research techniques to ensure that genuine data was provided, namely: the structured interview. The result of 342 structured</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; interviews with the SMEs owners indicated that most of the SMEs adopted the methods that were easy to understand and to prepare. The financial strength of SMEs showed extremely different values. The statistical analysis at 0.05 level of confidence using Kruskal-Wallis H indicated these statistically significant associations: financial strength of liquidity had the most association with accounting methods, the firms using the average method of inventory valuation had higher financial strength than the firms using FiFo, the firms using the straight line method of depreciation calculation had higher financial strength than the firms using working-hour rate, the firms using the accrual basis for income realization had higher financial strength than the firms using the cash basis. The researcher suggested that the related government organizations should prepare an accounting computer application that provides choices for the right accounting methods that is opted for different types of SMEs to increases their financial strength and conformed to the regulations, not for only their convenience, and that a general employee of SMEs could do the data entry and financial report generating soon enough for the decision making of the owners. Suggestions for future research included the research that could improve the accounting computer application that provides right choices of accounting practices and more befitting to SMEs, and identify the direct effects of accounting methods on financial strengths.</p> <p>&nbsp;<strong>Article history: Received 18 May 2018, Revised 1 September 2018, Accepted 5 September 2018</strong></p> สุภาณี อินทน์จันทน์ ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197211 Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0700 Participation Patterns on Hot Spring Sites Tourism Management in Western Thailand. Article history: Received 8 July 2018, Revised 1 September 2018, Accepted 5 September 2018 https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197213 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; This research aimed to study the tourism management in hot spring sites in the western Thailand. The study was conducted using qualitative approach, in collaboration with participation from local communities. The fieldwork combines varied sources of data gathering techniques including in-depth interviews, focus groups, surveys, and observations. The samples were stakeholders in relation to tourism development such as governmental organizations, entrepreneurs, local shop owners, community leaders and members, and individual persons relevant to management of three hot spring destinations in western Thailand. The collected data from interviews were analyzed, interpreted and reported using content analysis and descriptive explanation methods.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results showed that:</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) There were three sites that were different from each other: 1) be managed by local community; 2) be managed by sub-district organization and 3) be managed by forestry department.</p> <p>2) All of the three hot spring sites, in fact, were outstanding in terms of their local identities and natural resources which were suitable for developing into tourism destinations. However, they were not deeply focused to be used for health tourism at the sites.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3) In terms of tourism patterns, the three sites are considered as health tourism destinations which combined health tourism activities with other tourism resources and activities both in the area and nearby destinations in order to encourage the use of hot springs in each site.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4) The models for local participation and hot spring health tourism development in each study sites were different depending on the organizations that manage the area. For example, some sites were took care by the national park. Some were controlled by the Tambon Administration Organization (TAO). And some were locally managed by the community members. As a result the levels of participation in each site were different. For the one managed by local community, participation level of local residents is higher than the other authorities, for instance.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Moreover, a hot spring tourism master plan should be launch as a guideline for tourism planning and management of hot spring destinations throughout Thailand. This master plan will help each destination to better plan and set the appropriate direction of hot spring tourism development which will benefit to the sustainability of the resources and the conservation of local identity and uniqueness.&nbsp;</p> <p>&nbsp;<strong>Article history: Received 8 July 2018, Revised 1 September 2018, Accepted 5 September 2018</strong></p> นิพนธ์ เชื้อเมืองพาน ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197213 Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0700 The Development of Office Inventory System by Using Office Registration Material Program for office of the Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University (Sukanya Thapthim) Article history: Received 8 May 2018, Revised 7 September 2018, 10 September 2018 https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197215 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; This research aims to 1. Study the process of developing system for disbursement office supplies by using Office Registration Material Program for office supplies. 2. Comparing satisfaction evaluation form before and after using Office Registration Material Program for office supplies. The researcher collected data from faculty, staff and students of the Faculty of Science and Technology. Nakhon Pathom Rajabhat University, 400 people with convenient selection methods</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; The research results find that 1 Study on the process of the develop the system for disbursement office supplies by using Office Registration Material Program for office of the Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University that in keeping control with Faculty of Science and Technology. 2) The results of the satisfaction evaluation form of the customer before using Office Registration Material Program for office supplies, Service procedure is moderate, mean = 2.77. Accuracy is moderate with a mean = 2.63 and resources at the lowest value, with a mean = 2.45. And after assessment of satisfaction evaluation form, service procedure at the highest level, mean = 4.76. Accuracy, mean = 4.80, and resources, mean = 4.23ะ</p> <p>&nbsp;<strong>Article history: Received 8 May 2018, Revised 7 September 2018, 10 September 2018</strong></p> สุกัญญา ทับทิม ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197215 Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0700 The Experiential Tourism in Nakhon Pathom Province: From Tourism Resources toward Tourism’s Patterns and Activities Article history: Received 1 August 2018, Revised 14 August 2018, Accepted 22 August 2018 https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197228 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; This research aimed 1) to explore and revise tourist attractions in Nakhon Pathom province, 2) to organize tourist activities and tourist routes for Experiential Tourism according to varied tourism resources. Areas of study include: Mueang Nakhon Pathom, Nakhon Chai Si and Sam Phran district. The research method used by interviewed 50 tourism stakeholders with purposive sampling and the questionnaire was used by 400 Thai tourists with convenience sample. The data obtained from the questionnaire were analyzed by frequency, percentage, mean, and standard deviation. In the interview section, use content analysis.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results were as follows, there were 4 types of tourist attractions in Nakhon Pathom which consisted of agricultural tourist attractions, historical and cultural tourist attractions, religious and beliefs tourist attractions and wellness tourist attractions. Moreover, from a survey of tourist’s attitudes, behaviors and satisfactions, it showed that tourists expected tourist attractions. Furthermore, some factors motivated them to decision to travel which were tourist attractions and activities. Also, they satisfied with attractions, activities, and experiences factors. Consequently, the research findings were analyzed by the outputs of varied tourism resources and the tourist’s behavior and satisfaction that could organize 4 types of tourism and 5 Experiential Tourism routes as: 1) Religious and Beliefs Experiential Tourism 2) Agricultural Experiential Tourism 3) Historical and Cultural Experiential Tourism and 4) Wellness Experiential Tourism. For 5 Experiential tourism routes as: 1) Religious and Beliefs on Pilgrimage journey 2) Historical, Cultural and Sufficiency Economy in Dvaravati territory; 3) Learning farmer lifestyle, Integrated farming for Experiential Tourism; 4) Wellness Experiential Tourism with natural therapy way and 5) Wellness Experiential Tourism with sufficient economy way.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;<strong>Article history: Received 1 August 2018, Revised 14 August 2018, Accepted 22 August 2018</strong></p> พิมพ์ชนก มูลมิตร์ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197228 Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0700 Guidelines for development of marketing mix of natural attractions in Kanchanaburi Province Article history: Received 11 December 2018, Revised 14 April 2019, Accepted 17 April 2019 https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197231 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; This research aimed to: 1) compare the level of marketing mix of natural attractions in Kanchanaburi Province as classified by personal factors; 2) study the relationship between personal factors and natural tourism behavior in Kanchanaburi Province; and 3) study the guidelines for development of marketing mix of natural attractions in Kanchanaburi Province. The research sample was divided into 2 groups. The first group of questionnaire respondents consisted of 400 tourists who visited natural attractions in Kanchanaburi derived by quota sampling. The second group of interviewees consisted of 4 natural park officers at natural attractions in Kanchanaburi Province derived by purposive sampling. The research instruments were a questionnaire and an interview form constructed by the researcher, with the content validity between 0.66 and 1.00 and the reliability of 0.78 - 0.90. Data were analyzed with percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, chi-square and content analysis.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The research results revealed as follows:</p> <ol> <li class="show">The tourists with differences in gender, age and status had a different opinion on the marketing mix of natural attractions in Kanchanaburi Province with significant difference at .05 level.</li> <li class="show">The tourists’ personal factor in aspects of educational level, occupation, monthly income, status, and domicile had relationship with tourism behavior in aspects of travel purpose, travel method, number of companions, number of travels, travel period, relationship between companions, and travel expense with significant difference at .05 level. Additionally, the tourists’ gender showed relationship with tourism behavior in aspects of number of companions, number of travels, travel period, and travel expense with significant difference at .05 level. However, it showed no relationship with travel purpose, travel method, and relationship between companions.</li> <li class="show">The guidelines for development of marketing mix strategies of natural attractions in Kanchanaburi Province on the service providers’ views were: servicing by focusing on tourists’ satisfaction; setting fair price in accordance with experience value; increasing a variety of distribution channels; advertising tourist attractions through online media to ensure information accessibility; training tourism personnel about knowledge and understanding of natural attractions; and instilling awareness in service mindedness.&nbsp;</li> </ol> <p><strong>Article history: Received 11 December 2018, Revised 14 April 2019, Accepted 17 April 2019</strong></p> พันวสา รวมทรัพย์ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197231 Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0700 Cost and return analysis of investment on oyster mushroom farming in Nakhon Pathom : Case Study Learning resources Article history: Received 10 October 2018, Revised 24 August 2019, Accepted 29 April 2019 https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197235 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; The research aim to 1. Study cost and return on investment of oyster mushroom farming in Nakhon Pathom &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2. To analyze cost and return on investment of oyster mushroom farming in Nakhon Pathom : Case Study Learning resources. The samples of this study were the entrepreneur of oyster mushroom in Nakhon Pathom province which comprises of Amphoe Muang Nakhon Pathom, Amphoe Kamphaeng Saen, Amphoe Don Toom, Amphoe Nakhon Chaisi, Amphoe Bang Lane, Amphoe Putthamonthon, Amphoe Samphran. The tools used in this research were the interview of oyster mushroom operators in Nakhon Pathom, the analysis of cost and return of investment on oyster mushroom farming in Nakhon Pathom and document analysis by using content analysis.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results showed that</p> <ol> <li class="show">Cost and return of investment on oyster mushroom farming in Nakhon Pathom can be classified as mushroom farming by buying chunk of mushroom to plant and launch mushroom, and mushroom farming by producing chunk of mushroom to plant and launch mushroom.</li> <li class="show">Cost analysis and return by using breakeven analysis which is approximately 584 units of mushroom chunks so could be harvested approximately 234 kilograms of mushroom, at the present wholesale price of mushroom was 50 baht per kilogram. In the cost of 3x4 meters housing which could be placed 1,500 chunks of mushroom with the average housing cost is approximately 7,000 baht. Moreover, one chuck of mushroom could be harvested up to 400 grams in average for 3 months to 3 months and 15 days of mushroom harvesting. The payback period analysis can be found that the total cost could be paid back in the first quarter of chunk mushroom investment, which approximately 2 months and 5 days, and in the next quarter, the net investment especially for mushroom chunks and watering has the average payback period about 1 month and 15 days, at the average price of mushroom chunk was 10 baht.&nbsp;</li> </ol> <p><strong>Article history: Received 10 October 2018, Revised 24 August 2019, Accepted 29 April 2019</strong></p> อริสรา ธานีรณานนท์, เปรมารัช วิลาลัย ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197235 Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0700 Employee-Centered Climate and organizational citizenship behaviors Affecting the commitment of car repair staff in Nakhon Pathom Province Article history: Received 10 January 2019, Revised 24 April 2019, Accepted 30 April 2019 https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197238 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; This research aims to 1. Study the commitment of car repair staff in Nakhon Pathom Province when classified by personal factors and 2. Study of Employee-Centered Climate and organizational citizenship behaviors affecting the commitment of car repair staff in Nakhon Pathom Province. The researcher collected 400 employees working in the car garage in Nakhon Pathom Province by convenient random sampling. Analyzed by percentage Mean,SD. One-way ANOVA Pearson correlation analysis and multiple regression analysis</p> <p>The research found that</p> <ol> <li class="show">Study the commitment of car garage employees in Nakhon Pathom province with different age and education level With statistical significance at the level of .05</li> <li class="show">Employee-Centered Climate that affects the commitment of the car garage staff in Nakhon Pathom Province, including providing independence in the operation X3 (b = 0.20). Commitment of car repair staff in Nakhon Pathom, namely as for organizational citizenship behaviors that affects the commitment of the car garage staff in Nakhon Pathom, such as Altruism X5 (b = 0.23) Consciousness X8 (b = 0.17) and Self-Development X11 (b = 0.16) With all independent variables having 69 percent accuracy in forecasting and can write equations Commitment of car repair staff in Nakhon Pathom province as follows.</li> </ol> <p>Y = 0.35+0.10X<sub>1</sub>+0.02X<sub>2</sub>+0.20X<sub>3</sub>*+0.02X<sub>4</sub>+0.23X<sub>5</sub>*+0.03X<sub>6</sub>+0.01X<sub>7</sub>+0.17X<sub>8</sub>*+0.07X<sub>9</sub>+0.04X<sub>10</sub>+0.16X<sub>11</sub>*</p> <p><strong>Article history: Received 10 January 2019, Revised 24 April 2019, Accepted 30 April 2019</strong></p> จุฑา เทียนไทย, ชัยฤทธิ์ ทองรอด, บดินทร์ภัทร์ ถิรวัฒน์เดโชชัย, เฉลิมพล ปั้นอินทร์ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197238 Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0700 Identity and Communication strategy of Logo and slogan to promote OTOP Nawatwithi community-based tourism: a case of Ban-kangsadao,Thung Mahajareon Sub-district, Wang Nam Yen District, Sa Kaeo Province. Article history: Received 23 October 2018, Revised 1 April 2019, Accepted 4 April 2019 https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197246 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; The research has 2&nbsp; objectives: 1) to study an identity of Ban-kangsadao, Thung Mahajareon Sub-district, Wang Nam Yen District, Sa Kaeo Province and 2) to set communication strategy of logo and slogan to promote OTOP Nawatwithi community-based tourism of Ban-kangsadao,Thung Mahajareon Sub-district, Wang Nam Yen District, Sa Kaeo Province.&nbsp; The qualitative data collecting techniques used in this study are comprised of documentary analysis, observation, workshop and community forum by with Subdistrict Administrative Organization, community leaders, and small and micro community enterprises representatives to extract community identity and communication strategy of logo and slogan that can promote OTOP Nawatwithi community-based tourism, while common theme analysis is brought to analyze data derived. The main results are as the following:</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; The extraction of community identity are comprised of&nbsp; three dimensions: 1) the 3 distinguished landmark; Khlong Pra Sathung, the Shrine of&nbsp; Khao Noi, and Wat kangsadao, 2)&nbsp; the top 5 famous acitivities; “Baai Sri Sùu Kwan ceremony” or Thai blessing ceremony, &nbsp;the Khao noi&nbsp; worship ceremony, the show of&nbsp; glongyaao or Tom Tom parade and Ponglang band show, rafting activity at Khlong Pra Sathung, and photo-taking activity with grand water turbine at Khlong Pra Sathung, and 3) the top 5 traditional Thai food recipes of Ban-Kangsadao; steamed fish in bamboo tube or Pla-larm, braised chicken in Thai aromatic paste or gai dtai naam, thai steamed curried fish with bamboo shoots or haw mok nor mai, spicy banana blossom Thai style salad or yam hua plee and Thai bamboo shoots dessert .</p> <p>Communication strategy of logo and slogan to promote tourism of Ban-kangsadao are comprised of 2 parts: 1) communication strategy to convey meaning of community&nbsp; identity through logo with 3 components: colors component; green, yellow, blue and brown, images component; bamboo tree, turbine, rafting boat which are encompassed with green circle, and golden one, and message component that emphasizes the village name “Kang sadao” in order to be consistent with the meaning of slogan “Grand Turbine, Clear Waterfall, Forceful Spirit, Happy Trip at Kangsadao” and 2) communication strategy to use logo and slogan in every contact points both internal and external community in order to promote Ban Kangsadao tourism management consistently and continuously.</p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>Article history: Received 25 October 2018, Revised 1 April 2019, Accepted 4 April 2019</strong></p> สุชาดา แสงดวงดี ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197246 Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0700 Perceived Organizational Support and Employee Job Performance . Article history: Received 8 January 2019, Revised 6 February 2019, Accepted 11 February 2019 https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197249 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Perceived organizational support of employees can influence employee behaviour in various ways. In case of the employees who perceived the organisational supports in the high level, they will behave themselves in a way that they are willing to work for the organization in order to achieve the organization goal, commitment and engagement. This behaviour can positively result in employee performance. In contrast, if the employees perceive the supports from the organization in the low level, mismatching the expectation, it can result in employee performance. Therefore, the perceived organizational support is crucial for developing human resources because employee is accounted as the heart in driving the organization and crating the competitive advantages. The organization, which can be successful or failure, depends on employees in the organization. As aforementioned, this article emphasizes on creating the understanding of executives towards the advantages of establishing perceived organizational supports which it can lead to employee commitment, employee citizenship and employee performance.</p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>Article history: Received 8 January 2019, Revised 6 February 2019, Accepted 11 February 2019</strong></p> ภาณุ ปัณฑุกำพล, กฤษดา เชียรวัฒนสุข ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197249 Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0700 Behavior and marketing mix of purchasing decision for processed pork products of consumers in Nakhon Pathom Province . Article history: Received 30 March 2019, Revised 10 April 2019, Accepted 17 April 2019 https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197877 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; This research aimed to: 1) study the consumers’ purchasing decision for processed pork products in Nakhon Pathom Province; 2) compare the consumers’ purchasing decision for processed pork products in Nakhon Pathom Province as classified by purchasing behavior; &amp;&nbsp; 3) study the marketing mix factors affecting purchasing decision for processed pork products of consumers in Nakhon Pathom Province. The sample was 385 consumers of processed pork in Nakhon Pathom Province derived by quota sampling. The research instrument was a questionnaire constructed by the researcher with the content validity between 0.67 &amp;&nbsp; 1.00. The internal consistency reliability coefficients were 0.74 for marketing mix, &amp;&nbsp; 0.81 for consumers’ purchasing decision. Data were analyzed with percentage, mean, standard deviation, one-way ANOVA, least significant difference, enter method of multiple regression &amp;&nbsp; content analysis.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The research results revealed as follows:</p> <ol> <li class="show">Overall the level of purchasing decision for processed pork of consumers in Nakhon Pathom Province was at a high level. When considering each aspect, all aspects were at a high level. The aspects, in the descending order, were purchasing decision, information searching, perception of problem or need, result evaluation, &amp; post-purchase behavior.</li> <li class="show">The comparison of purchasing decision for processed pork in Nakhon Pathom Province as classified by consumers’ behavior revealed that the consumers with differences in purchasing frequency &amp; purchasing time had different purchasing decision with significant difference at .05 level.</li> <li class="show">3. All aspects of marketing mix factors affected the purchasing decision for processed pork of consumers in Nakhon Pathom Province. The equation was</li> </ol> <p>&nbsp;= 1.00 + 0.21(Product X<sub>1</sub>)** + 0.15 (Price X<sub>2</sub>)** + 0.14 (Place X<sub>3</sub>)** + 0.24 (Promotion X<sub>4</sub>)**.</p> <p>The marketing mix factors together predicted the purchasing decision for processed port of consumers in Nakhon Pathom Province with the percentage of 51.</p> <p><strong>Article history: Received 30 March 2019, Revised 10 April 2019, Accepted 17 April 2019</strong></p> <p>&nbsp;</p> ศรัญญา ธรรมศิริพงษ์ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197877 Wed, 26 Jun 2019 00:00:00 +0700 A Structural Equation Model of Factors Influencing Employee Retention in Accounting Audit’s Firms as Approved by the Securities and Exchange Commission (SEC), Thailand .Article history: Received 2 May 2018, Revised 14 August 2018, Accepted 24 December 2018 https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197882 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; This research aims to study the factors influencing employee’s retention and also to investigate the relationship of empirical data and a causal model of the influences of transformational leadership, work motivation, perceived organizational support, job satisfaction and organizational commitment of employees in the accounting audit’s firms as approved by The Securities and Exchange Commission (SEC), Thailand. This research is the mixed methods research, combining of both quantitative and qualitative researches. The qualitative research was conducted by 5 in-depth interviews with executives. The quantitative research is empirical research, in which the questionnaire was used as a tool to collect data from the sample i.e. 400 employees of the auditing’s firms as approved by SEC. The statistical scales used in the research were descriptive statistics, frequency, percentage, standard deviation, hypothesis testing and Structural Equation Modeling (SEM) models through Confirmatory Factor Analysis (CFA) and Path Analysis by using the software package and the results are used in the discussion.</p> <p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; The research found that 1) The overall fit of measurement model of employee’s retention, also showed that adjusted goodness of fit as indices. 2) The employee’s retention is influenced by the direct effect from transformational leadership (g=0.54) and job satisfaction (ß=0.52) respectively. It is influenced by the indirect effect from perceived organizational support (g=0.36) and work motivation (g=0.16) respectively. Also, it is influenced by the total effect from transformational leadership (g=0.61), job satisfaction (ß=0.55), work motivation (g=0.33), organizational commitment (ß=0.07), and perceived organizational support (g=0.03) respectively. 3) The results of the hypothesis testing are largely based on the hypothesis assumptions, except for transformational leadership has found negative influence on organizational commitment and also perceived organizational support has found negative influence on the retention of employees in the organization. Therefore, the executives of the accounting’s audit firms should focus on promoting and developing the transformational leadership skills for their managers or supervisors in the organization to create more job satisfaction for employees. This will reduce the probability of leaving a job and increase the long-term viability of the organization.</p> <p>&nbsp;<strong>Article history: Received 11 December 2018, Revised 22 December 2018, Accepted 24 December 2018</strong></p> พรธิรักษ์ รุ่งวรีไพศาล ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197882 Wed, 26 Jun 2019 00:00:00 +0700 The development of marketing mix strategies for natural tourism in Phetchabun province. Article history: Received 25 December 2018, Revised 6 January 2019,Accepted 9 January 2019 https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197883 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; This research aimed to: 1) study tourism behavior of tourists in Phetchabun Province; 2) study the level of marketing mix of natural tourism in Phetchabun Province; 3) compare the level of marketing mix of natural tourism in Phetchabun Province as classified by personal factors; and 4) study suggested guidelines for developing the marketing mix strategies for natural tourism in Phetchabun Province. This study was a mixed methods research consisting of quantitative research, where the data were collected from 400 tourists in Phetchabun province using a questionnaire, and then statistically analyzed, and qualitative research using in-depth interviews with key informants.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The findings of this research were as follows:</p> <ol> <li class="show">In term of tourist behavior in Phetchabun province, most of the tourists were female aged 31-40 years, working as an employee in a private company with an average monthly income of 15,001 – 25,000 Baht and had the domicile place in Northeastern.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The purpose of their traveling included visiting natural attractions.&nbsp; They traveled by their own car. Most of them had ever travelled for more than 2 times and they traveled with&nbsp; a group of friends on the public holiday. They spent 1 night with the travelling expenses of 1,001 – 5,000 Baht. The main activity of the tourist during travelling was mostly to take the photos. The souvenirs that tourists mostly bought were processed products such as processed tamarind or organic pickled mustard. The media that made the attractions became well-known was the word of mouth from relatives or friends.</li> <li class="show">The level of marketing mix of natural tourism in Phetchabun Province was overall at the moderate level. When each aspect was considered, product was in the highest level, followed by process, price, physical environment, place, personnel, and promotion, respectively.</li> <li class="show">The comparison of the level of marketing mix of natural tourism in Phetchabun Province categorized by personal factors revealed that different gender and domicile place of tourists had indifferent level of marketing mix of natural tourism in Phetchabun Province, while tourists with different age, career, and average monthly income had different level of marketing mix of natural tourism at the significant level of .05.</li> <li class="show">Suggested guidelines for developing marketing mix strategies for natural tourism in Phetchabun Province in each aspect were as follows. 1) Product: it should have facilities that are standardized, safe and modern to meet the needs of tourists. 2) Price: the price must be controlled to be not too high or should be set to several levels in order to be selected by the tourists. 3) Place: the distribution channel should be varied such as internet, website or call center to provide services to the tourists. 4) Promotion: tourism should be promoted to encourage tourists to travel. 5) Personnel: the personnel should be trained to develop personality and etiquette including skills to provide accurate information to tourists. 6) Process: the sufficient number of personnel who are knowledgeable about tourist attractions. 7)&nbsp; Physical Environment: the landscape should be improved to be beautiful and interesting focusing on convenience, safety for life and property of tourists including mapping or signage should be clearly provided at various service points clearly.</li> </ol> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>Article history: Received 25 December 2018, Revised 6 January 2019, Accepted 9 January 2019</strong></p> <p>&nbsp;</p> ธมนวรรณ ลาไชย ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197883 Wed, 26 Jun 2019 00:00:00 +0700 Application guidelines of applying the “Sufficiency Economy Philosophy” in the operation of homestays in Chiang Rai province. Article history:Received 4 August 2018, Revised 24 December 2018, Accepted 26 December 2018 https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197887 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; This research focused on exploring the operation method and to classifieds management structure of homestays and also to investigate the application guidelines of applying the “Sufficiency Economy Philosophy” in the operation of homestays in Chiang Rai province, The main informant is a homestay in Chiang Rai that has been certified with 18 standards. Collect data from in-depth interviews. A phenomenological qualitative research study was conducted with the chairman of the community, leaders of community and homestay owners. The participants were selected by purposive sampling technique. In-depth interview was chosen as the main data collection technique. To enhance the quality intensity of the research the documentary research, business model canvas analysis exploratory factor analysis and content analysis were also conducted in this study.The finding indicated that to applying “Sufficiency Economy Philosophy” in the process of homestay in Chiang Rai province could be done by preserving formerly available resources. The entrepreneurs needed to maintain both natural resources and cultural resources by investing in the available resources in local place and not being extravagant investors. Philosophy of sufficiency economy emphasized on balancing the way of living. There are three principles which involved moderation, reasonableness, and self-immunity along with the conditions of morality and knowledge. The entrepreneurs should be run business prudently, honestly, and sedulous. Nonetheless, the assistance of the government towards stream knowledge gaining and knowledge of investment still crucial for the community because of these may need to spend amounts of money especially the investment on infrastructure and communication technology.</p> <p><strong>Article history: Received 4 August 2018, Revised 24 December 2018, Accepted 26 December 2018</strong></p> สุทธดา ขัตติยะ, ณรงค์ ป้อมหลักทอง ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197887 Wed, 26 Jun 2019 00:00:00 +0700 Elements of Service Influencing on the Success of Security Service Companies in Industrial Estates in the Central Region.Article history: Received 11 November 2018, Revised 22 December 2018, Accepted 25 December 2018 https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197889 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Elements of Service Influencing on the Success of Security Service Companies in Industrial Estates in the Central Region The objective of this research was to study element of the service that influence the success of running security business of security service companies in the Central region of Thailand using survey questionnaires to collect data from 400 persons who were entrepreneurs, managers, or persons who were assigned by the companies who involved in using services from security companies. The author employed descriptive statistics to analyze data and employed inferential statistics to test hypothesis.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; The findings also found the respondents placed the most importance on the size of the security guard company followed by the number of security guard personnel, and responsibility on claims in order to the success of the company’s success. Regarding to characteristics of the security guard company, the findings found that brand image and popularity of the company is most importance in which the owner of the company is most importance, followed by referenced organizations that used the services, certifications, personnel development and trainings, standard certifications and experience in security guard business respectively. Regarding the efficiency of services which led to the success,</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; the findings found that the respondents placed most importance on safety, efficiency of event responsiveness, and reliability of the services from the companies. Finally, the results revealed that process of service management was most importance followed by physical evident, services, service charges, distribution channel, marketing commination, and personal.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results of inferential statistics summarize the results found that Elements of service that affect the success of business operations of The security company in the industrial estate, the central region, consists of some factors of the characteristics of the management company, experience (b = 0.31) Service quality, trust (b = 0.14) and marketing mix of products or services (b = 0.22) Price of service charge (b = 0.15) on distribution channels (b = 0.29).The equation has 36 percent predictive power and can be written as an equation as follows.</p> <p>Y = 3.58+0.05 X<sub>01</sub>-0.02 X<sub>02</sub>+0.13 X<sub>03</sub>+0.01 X<sub>04</sub>+0.04 X<sub>05</sub>+0.31 X<sub>06</sub>**+0.12 X<sub>07</sub>+0.02 X<sub>08</sub>-0.04 X<sub>09</sub>+0.14 X<sub>10</sub>*+0.14 X<sub>11</sub>+0.22 X<sub>12</sub>**+0.15 X<sub>13</sub>*+0.29 X<sub>14</sub>**+0.07 X<sub>15 </sub>+0.01 X<sub>16</sub>+0.01 X<sub>17</sub>+0.03 X<sub>18</sub></p> <p>&nbsp;<strong>Article history: Received 11 November 2018, Revised 22 December 2018, Accepted 25 December 2018</strong></p> ร.ต.ต. เลิศชาย พิพัฒนสุคนธ์ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197889 Wed, 26 Jun 2019 00:00:00 +0700 Personnel development in the ministry of industry and commerce, LAO People’s Democratic Republic .Article history: Received 02 February 2019, Revised 05 March 2019, Accepted 7 March 2019 https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197892 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; The objectives of this study were (1) Factors affecting Personnel Development in the Ministry of Industry and Commerce; (2) Problems of Personnel development; and (3) <em>The model</em> of Personnel development in the Ministry of Industry and Commerce.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; This research forms were Mixed Research using 1) Qualitative Research including document research and In-depth interviews with 4 senior executives, the tool used was a structured interview and group discussions with 4 middle level executives and 4 operational levels and Quantitative Research by using questionnaires as a tool to inquire personnel of the Ministry of Industry and Trade, which were a total population of 420 people. Statistics such as multiple regression analysis, frequency, percentage, mean, standard deviation and content analysis</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Major Findings<strong>:</strong> On the factors affecting Personnel Development in the Ministry of Industry and Commerce it were found that with statistical significance at 0.01 level namely, leadership, curriculum, personnel development Personnel development evaluation and knowledge of information technology capabilities. The personnel development policy and administrative resources no statistical significance. Can create predictions, predict the level of personnel development success. The prediction equation in the form of raw score: Yˆ = 0.662 + 0.192 (Leadership) + 0.120 (Personnel Development Program) + 0.091 (Information Technology Competency) + 0.294 (Personnel Development Evaluation) and The prediction equation in the form of standard score: Zˆ = 0.247 (Leadership) + 0.139 (Personnel Development Program) + 0.104 (Information Technology Competency) + 0.340 (Personnel Development Evaluation)</p> <p>(2) Problems of Personnel development were found that problems and obstacles of personnel development include, Budget constraints, Lack of coordination, The capacity is limited, There were no courses in international trade and industry law, The payroll of personnel were not consistent with the cost of living. Inspection restrictions, The creation of information technology networks were not covered in the backcountry and Personnel still lack knowledge and experience in working with foreigners or international organizations. (3) <em>The model</em> of Personnel development in the Ministry of Industry and Commerce are 4 sides 1) Leadership 2) Curriculum Personnel Development 3) Evaluation and&nbsp;&nbsp; 4) Information Technology and The success of personnel development has components 7 sides&nbsp; 1) Personnel planning 2) Development and training 3) Compensation 4) Information technology&nbsp;&nbsp; 5) Promoting roles of personnel 6) Working environment and 7) Cooperation with international.</p> <p><strong>Article history: Received 02 February 2019, Revised 05 March 2019, Accepted 7 March 2019</strong></p> ขันลาสี แก้วบุนพัน ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197892 Wed, 26 Jun 2019 00:00:00 +0700 A study of the development of attitude toward teaching profession. Of the Faculty of Education Kanchanaburi Rajabhat University Academic Year 2558 .Article history: Received 11 December 2018, Revised 7 January 2019, Accepted 11 January 2019 https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197896 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; This research The objectives of this research were to study the development of attitudes toward teachers profession of Kanchanaburi Rajabhat University students. When classified by sex, subject, level of education and domicile, the researcher conducted the data collection. There are 255 students in the Faculty of Education, Faculty of Education year 2558.Statistics used in the analysis include one-way ANOVA and one-way ANOVA.</p> <p>The results can be summarized as follows.</p> <ol> <li class="show">Results Analysis Development of Attitude toward Teachers of the Faculty of Education, Kanchanaburi Rajabhat University. Very high The most evaluated aspects are attitudes toward teaching process. The least evaluated aspects were attitudes toward expectations for teachers.</li> </ol> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.The results of the study on the development of attitudes toward teachers profession of the students of Faculty of Education, Kanchanaburi Rajabhat University. When classified by gender, education level and domicile, it was found that attitudes towards teachers Faculty members of the Faculty of Education, as a whole, were not significantly different when classified by personal factors. Attitudes towards teaching and learning are different when classified according to gender. There were differences in attitudes towards teacher expectations when classified by gender. And the results.</p> <p><strong>Article history: Received 11 December 2018, Revised 7 January 2019, Accepted 11 January 2019</strong></p> <p>&nbsp;</p> วารี คลังศิริ, มุทิตา คงกระพันธ์ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197896 Wed, 26 Jun 2019 00:00:00 +0700 Credit Scoring System and Quality of Auto Loan: The First Car Tax Rebate Policy Evaluation. Article history: Received 25 December 2018, Revised 1 March 2019, Accepted 4 March 2019 https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197901 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; The purposes of this research intended to study The objective of this research is to study: 1. The efficiency of the credit scoring system in helping to filter out the auto loans that are likely to be bad debts or the auto loans without quality. 2. The efficiency of the debt history data obtained from the NCB examination in helping to filter out the auto loans that are likely to be bad debts or the auto loans without quality. 3. The factors affecting the quality of the auto loans especially and 4. the factor of take the rights of the auto loans group before and after the government issued the first car tax return policy.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Research Methodology is quantitative research. Secondary data is a panel of auto loan of a commercial bank of 6,288 contracts or 436,930 installments monthly. Using the Random Effected Ordered Probit Model to estimate variables.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results indicate that 1. The credit scoring system consisting of guarantor variables, loan amount, down payment and the amount of installments according to the contract the auto loans with a high credit scoring will be less likely to be a bad debt than the auto loans with a low credit scoring. &nbsp;2. The information on the debt payment history obtained from the NCB examination the auto loans with NCB score C, B and Q will have a better chance of bad debts than the auto loans with NCB score A. Thus the efficiency of the credit scoring system and the historical payment information obtained from the NCB examination can help screen the quality of the auto loans. 3. The factors affecting the quality of the auto loans contain with types of the auto loans and the amount of installments remaining by used car there is a chance of bad debt rather than new car due to the condition of used cars low down payment resulting in higher debt-to-value ratio and the auto loans with a high proportion of outstanding debt per car value will have a higher chance of bad debts than the auto loans debtors with the ratio of outstanding debt to the low car value. 4. The factors for take the right to the auto loans before and after the government issued the first car tax return policy. The auto loans that have the right to taking will have more chances of bad debts than the auto loans without take the right and will have taking the right the auto loans has increased during the first car tax return policy.</p> <p><strong>Article history: Received 25 December 2018, Revised 1 March 2019, Accepted 4 March 2019</strong></p> รัฐวิชญ์ จิรพัฒนภูวนนท์ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197901 Wed, 26 Jun 2019 00:00:00 +0700 Perception of integrated marketing communication affecting behavior in using services of fitness centers in Nakhon Pathom Province .Article history: Received 30 March 2019, Revised 10 April 2019, Accepted 18 April 2019 https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197903 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; This research aimed to: 1) study the behavior in using services of fitness centers in Nakhon Pathom Province; 2) study the level of integrated marketing communication in using services of fitness centers in Nakhon Pathom Province; 3) compare the behavior in using services of fitness centers in Nakhon Pathom Province as classified by personal factors; and 4) study the integrated marketing communication affecting behavior in using services of fitness centers in Nakhon Pathom Province. The sample was 400 people who used service of fitness centers in Nakhon Pathom Province, derived by quota sampling. The research instrument was a questionnaire, constructed by the researcher, with the content validity between 0.66-1.00 and the reliability behavior in using services of fitness centers between 0.84-0.90. Data were analyzed with percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, least significant difference, and enter method of multiple regression.</p> <p>The research results were as follows:</p> <ol> <li class="show">Regarding the behavior in using services, the purpose in visiting fitness of most of the respondents was muscle building. The person influencing decision of using fitness services was friends. The respondents mostly used the services between 4.01 – 7.00 pm. Most of them received information about fitness centers from the Internet.</li> <li class="show">Regarding the perception of integrated marketing communication affecting the behavior in using services of fitness centers, overall the respondents gave importance to the integrated marketing communication at a high level. When considering each aspect, all aspects were at a high level. The aspects, in the descending order, were public relations, advertisement, sales promotion, personal selling, and direct marketing.</li> <li class="show">As for comparison of behavior in using services of fitness centers, it was found that the respondents with differences in personal factors generally had different behavior in using services of fitness centers in Nakhon Pathom Province in the aspects of using fitness services for weight loss and muscle strengthening, fitness visiting, and time to using services in the evening with significant difference at .05 level. The respondents with differences in age, occupation, and monthly income had different behavior in using services in the aspect of deciding for oneself to do exercise with significant difference at .05 level. The respondents with differences in age, education level, and occupation had different behavior in using services in the aspect of receiving information through the Internet with significant difference at .05 level.</li> <li class="show">The integrated marketing communication in the aspect of sales promotion (X<sub>4</sub>) affecting behavior in using services of fitness centers in Nakhon Pathom Province. The equation was</li> </ol> <p>&nbsp;<strong><sub>1</sub></strong> = 0.31+0.01(X<sub>1</sub>) + 0.07(X<sub>2</sub>) + 0.12(X<sub>3</sub>) + 0.36(X<sub>4</sub>) ** + 0.09 (X<sub>5</sub>). The aspects of integrated marketing communication together predicted the behavior in using fitness services at the percentage of 23.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>Article history: Received 30 March 2019, Revised 10 April 2019, Accepted 18 April 2019</strong></p> อรสุวิสา คนดีจีรรัตน์ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197903 Wed, 26 Jun 2019 00:00:00 +0700 Transformational leadership of the administrators influence on the success of the use of information technology. In Nong Khaem District Office Bangkok. Article history: Received 13 January 2019, Revised 3 March 2019, Accepted 7 March 2019 https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197904 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; The objectives of this research is study the transformational leadership of the administrators that influence the success of using information technology in Nong Khaem District Office. Bangkok</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; In this research, the researcher used quantitative data methodology, using questionnaires to collect data from 569 people and 311 samples, including 103 Bangkok civil servants. 208 people and permanent employees, calculated from the formula of Taro Yamane and using cluster random sampling method to obtain appropriate samples for data collection. Data analysis The researcher processed with the software package for social science research. And use inferential statistics to test hypotheses, including stepwise multiple regression analysis</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Research hypothesis test results It was found that the transformational leadership of good leaders, must be a good example for others, the organizational adjustment to the desired direction. And the orientation of the organization to the future influences the success of using information technology in Nong Khaem District Office Bangkok, in order of influence from descending Can write the regression equation as follows The success of the use of information technology = 1.053 + 0.298 (good leaders must be good examples for others) + 0.225 (organizational adjustment to the desired direction) + 0.212 (organization orientation to the future) Both the transformational leadership of the three executives can predict the success trend of using information technology by 53.90 percent&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;<strong>Article history: Received 13 January 2019, Revised 3 March 2019, Accepted 7 March 2019</strong></p> อนันต์ โพธิกุล ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197904 Wed, 26 Jun 2019 00:00:00 +0700 Transition Conditions of Consumption Behavior influencing the Sustainable Consumption Patterns in Thailand. Article history: Received 20 April 2019, Revised 31 May 2019, Accepted 03 June 2019 https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197906 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; This research aims to (1) analyze confirmatory factor of transition conditions of consumption behavior and sustainable consumption patterns in Thailand (2) find out the structural equation model: transition conditions of consumption behavior influencing the sustainable consumption patterns in Thailand. This research was the survey research testing 400 respondents in Bangkok Metropolis and Vicinities, Chiang Mai Province, Khon Kaen Province, Rayong Province and Phuket Province. The research samples were obtained from Quota sampling. The data were collected by questionnaire. In this study, confirmatory factor analysis (CFA) and structural equation modeling (SEM) were used to test hypotheses.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; According to the analysis, transition conditions of consumption behavior consist of &nbsp; 2 factors of the latent variable that were facilitator and inhibitor which had positive on sustainable consumption patterns with path coefficient 0.58 and 0.64 respectively. The factor loading of variables on facilitator were found in descending order as follows: 1) environmental awareness (EA) (0.85) 2) sustainability knowledge/information (KI) (0.73) and 3) educational level (EL) (0.67). The factor loading of variables on inhibitor were found in descending order as follows: 1) role of social and community empowerment (SC) (0.82) 2) value perception (VP) (0.81) and 3) government policies on enhanced interactions (GP) (0.79). The factor loading of variables on sustainable consumption pattern in descending order as follows: 1) purchasing decision (PD) (0.72) 2) recycle behavior (RB) (0.66) 3) waste management (WM) (0.64) and 4) renewable energy (RE) (0.59).</p> <p>&nbsp;<strong>Article history: Received 20 April 2019, Revised 31 May 2019, Accepted 03 June 2019</strong></p> ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์ ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/article/view/197906 Wed, 26 Jun 2019 00:00:00 +0700