- Focus and Scope (นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิชาการ นักการศึกษา และผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ครอบคลุมศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย สาขาการจัดการทั่วไป การตลาด การเงินการธนาคาร การบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โลจิสติกส์ ธุรกิจระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจศึกษา เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาที่มีความเกี่ยวข้อง

- Peer Review Process (กระบวนการ Review)
บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน

- Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

- Publication Frequency (กำหนดออก)
วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี
ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

- Sources of Support (ผู้ให้การสนับสนุน)
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

To publish academics paper of educators and interested parties both inside and outside the university based on General Management, Marketing, Finance, Banking, Accounting, Human Resource Management, Logistics, International Business, Business Computer, Business Studies, Economics Communication Arts, Public Administration Or related fields.
To promote Educational Publishers Research is useful. Valuable to the development of academic knowledge in various fields.
            เพื่อให้คุณภาพวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม สามารถนำเสนอผลงานวิจัย สอดรับกับ คำประกาศเรื่อง การประเมินด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI (ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 : อ้างอิงใน https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/News/2562/Jun24/News.html) ทางกองบรรณาธิการมีความเห็นสอดคล้องที่จะปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว จึงขอประกาศ เพิ่มในเรื่องเงื่อนไขการลงบทความตีพิมพ์ในวารสาร วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ดังนี้
           1. ทุกบทความทางกองบรรณาธิการจะขอตรวจสอบเบื้องต้นด้วย "อักขราวิสุทธิ์" เพื่อหาค่า Plagiarism Checking Report จากทางกองบรรณาธิการเอง
           2.บทความวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท ลงมา ต้องมีค่า SIMILARITY INDEX
ไม่เกินร้อยละ 7 ส่วนบทความของนักศึกษาปริญญาเอก งานของอาจารย์ที่ขอตำแหน่งทางวิชาการ และบทความวิชาการที่ไม่ใช่งานวิจัยของทุกระดับ ต้องมีค่า SIMILARITY INDEX ไม่เกินร้อยละ 3 จึงจะผ่าานเกณฑ์เพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
           3.หลังจากมีการปรับแก้งานขั้นสุดท้ายแล้วทางกองบรรณาธิการจะ ขอตรวจสอบเบื้องต้นด้วย "อักขราวิสุทธิ์" เพื่อหาค่า Plagiarism Checking Report อีกครั้งหนึ่ง ก่อนจะออกจดหมายตอบรับตีพิมพ์
           4.ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะมีการประกาศค่า SIMILARITY INDEX พร้อท LINK เพื่อให้ผู้อ่านใช้ประกอบการตัดสินใจนำบทความวิจัยไปอ้างอิงต่อ
           5.ทางกองบรรณาธิการจะทำการตรวจสอบทุกบทความวิจัยย้อนหลังและประกาศใน Web วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
แต่เกณฑ์ที่ประกาศจะใช้จะเริ่มต้น ในฉบับที่ 1 ของปีที่ 7

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย
บรรณาธิการ
(27 มิถุนายน 2562)

Vol 6 No 1 (2019): มกราคม - มิถุนายน 2562

Employee-Centered Climate and organizational citizenship behaviors Affecting the commitment of car repair staff in Nakhon Pathom Province Article history: Received 10 January 2019, Revised 24 April 2019, Accepted 30 April 2019

จุฑา เทียนไทย, ชัยฤทธิ์ ทองรอด, บดินทร์ภัทร์ ถิรวัฒน์เดโชชัย, เฉลิมพล ปั้นอินทร์

109-120

View All Issues