วารสารวิชาการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขเป็นวารสารในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
(Thai Journal Citation Index Center: TCI Center) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ด้านการพยาบาล การผดุงครรภ์ การศึกษาพยาบาล และสุขภาพ

2.เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการของพยาบาล อาจารย์พยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพ

3. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรทางสุขภาพทั่ประเทศ
กำหนดการออกวารสาร

วารสารการพยาบาลและการศึกษา  เป็นวารสารราย 3 เดือน กำหนดออกปีละ 4 ฉบับ ดังนี้

                 ฉบับที่ 1 เดือน     มกราคม - มีนาคม
                 ฉบับที่ 2 เดือน     เมษายน - มิถุนายน
                 ฉบับที่ 3 เดือน     กรกฎาคม - กันยายน
                 ฉบับที่ 4 เดือน     ตุลาคม - ธันวาคม

Vol 11 No 1 (2018): January-March

Published: 2018-06-14

การเสริมสร้างพลังอำนาจทางสุขภาพในเด็กโรคอ้วน

ศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ์, ทองสวย สีทานน

1-15

วัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม : ผลกระทบ แนวโน้ม และการช่วยเหลือ ในสังคมโลกไร้พรมแดน

สมดี อนันต์ปฏิเวธ, สุหรี หนุ่งอาหลี, ปรียะดา ภัทรสัจจธรรม

16-31

ความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรแพทย์แผนไทยในสถานบริการของรัฐ

วินัย สยอวรรณ, อำพล บุญเพียร, ปฐมา จันทรพล, เอกพล หมั่นพลศรี

98-109

View All Issues

Indexed in tci