Vol 9, No 3 (2016)

July-September

Table of Contents

JoNaE Team; คณะที่ปรึกษา; กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ pdf
puttaporn juntabal

Editorial Statement; บรรณาธิการแถลง

บรรณาธิการแถลง pdf
puttaporn juntabal

Contents; สารบัญ

สารบัญ pdf
puttaporn juntabal

Academic Articles; บทความวิชาการ

มุมมองเชิงบวกจากการดูแล: มโนทัศน์สำคัญที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของญาติผู้ดูแล pdf
วรรณรัตน์ ลาวัง, รัชนี สรรเสริญ 1-9
การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดสุรา pdf
จินตวีร์พร แป้นแก้ว 10-19

Research Articles; บทความวิจัย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวในจังหวัดปทุมธานี pdf
ศมนรักษ์ สุวรรณทรัพย์, ยุวดี ลีลัคนาวีระ, วรรณรัตน์ ลาวัง 20-35
ความเครียด การจัดการความเครียดและความต้องการความช่วยเหลือของนักศึกษาพยาบาล pdf
จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์, มัชฌิมา ดำมี, จันทร์จิรา นิ่มสุวรรณ, ชุติมา หมัดอะดัม, ศุภารัตน์ ละเอียดการ, สุชาวดี โสภณ 36-50
พัฒนาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย pdf
ศิริพงศ์ รักใหม่, สิริฉันท์ เตชพาหพงษ์, พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 51-66
การศึกษาองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข pdf
จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ 67-79
การพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพต่อการลดน้ำหนักของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน pdf
ปภาสินี แซ่ติ๋ว, ธนิดา ทีปะปาล 80-94
การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทักษะทางคลินิกด้วย Objective Structured Clinical Examination (OSCE) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก pdf
ดวงนภา ประเสริฐเมือง, อัจฉรา จั่นเพ็ชร์ 95-111
การศึกษาปัญหาการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยตามความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ pdf
วรรณชาติ ตาเลิศ, คมวัฒน์ รุ่งเรือง 112-124

Book Review Articles; แนะนำหนังสือ

แนะนำหนังสือ pdf
puttaporn juntabal 125-126

Information; หลักเกณฑ์ในการส่งบทความ

หลักเกณฑ์ในการส่งบทความ pdf
puttaporn juntabal

Member Application; ใบสมัครสมาชิก

ใบสมัครสมาชิก pdf
puttaporn juntabal