สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เลขที่ 128/107 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Nutrition Association of Thailand under the Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 128/107 Phayathai Plaza Building, 9th Fl, Phayathai Rd, Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

Principal Contact

Assoc. Prof. Parichat Hongsprabhas
Department of Food Science and Technology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University
Phone 02-612-0860

Support Contact

Assoc. Prof. Kunchit Judprasong
Phone 028002380 Ext. 324