Development of healthy snack recipes from mushroom that have proven for controlling blood sugar

Main Article Content

บุษรา มุกดาสกุลภิบาล วันทนีย์ เกรียงสินยศ สมศรี เจริญเกียรติกุล

Abstract

Diet therapy is highly effective to control blood sugar (BS). Diabetic patient should eat on time and the same amount in each meal for maintaining BS level. Hence, healthy snack is necessary. Currently, studies have shown that many mushrooms have the potential to help regulate BS levels. This study aimed to develop healthy snack recipes containing mushroom that are available in Thailand for patients and general people. The research began with searching for mushrooms that had been studied for effective controlling BS in which the desirable amount to consume/serving of fresh mushroom could be determined. Literature search and adjusted by moisture found that fresh oyster mushroom 30.2 g and white button mushroom 118.7 g are likely to help control BS levels. Thereafter, four healthy snack recipes made up the specific amount of those mushrooms were developed. Sensory evaluation and an appropriate portion size was performed by dietitians and sensory experts. Adjustment of recipes was done until recipes were accepted. The desirable amount of potential mushrooms could be placed in one serving of each healthy snack recipe, which the energy levels ranged from 60 - 219 kcal/serving. All healthy snack recipes achieved the limit of added sugar in which a half of them were no sugar added. These healthy snacks are suitable for both diabetics and general people for controlling or maintaining BS levels. However, these potential developed healthy snack recipes should be further evaluated on efficacy of controlling BS in human consuming these menus on a daily basis.

Keywords

Article Details

How to Cite
มุกดาสกุลภิบาลบ., เกรียงสินยศว., & เจริญเกียรติกุลส. (2017). Development of healthy snack recipes from mushroom that have proven for controlling blood sugar. Journal of Nutrition Association of Thailand, 52(1), 1-11. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/JNAT/article/view/114944
Section
Original article

References

1. กระทรวงสาธารณสุข สำนักโรคไม่ติดต่อ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน. รายงานประจำปี 2557. สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์; 2557. หน้า21-3.

2. สมเกียรติ โพธิสัตย์, เนติมา คูนีย์, รัชนีบูลย์ อุดมชัยรัตน์, พรทิพย์ ปรีชาไชยวิทย์, สุรีพร คนละเอียด, ศุภลักษณ์ มิรัตนไพรและคณะ. การทบทวนวรรณกรรม: สถานการณ์ปัจจุบันและรูปแบบการบริการด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง. นนทบุรี: สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2557. วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 เข้าถึงได้จาก https://203.157.39.7/imrta/images/doc20141107.pdf.

3. วันทนีย์ เกรียงสินยศ. อาหารกับเบาหวาน. กรุงเทพฯ: All Step Forward LTD.; 2547.

4. สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2557. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์; 2557.

5. Choudhury M, Rahman T, Kakon A, Hoque N, Akhtaruzzaman M, Begum M, et al. Effects of Pleurotus ostreatus on Blood Pressure and Glycemic Status of Hypertensive Diabetic Male Volunteers. Bangladesh Journal of Medical Biochemistry. 2013;6(1):5-10.

6. Jeong SC, Jeong YT, Yang BK, Islam R, Koyyalamudi SR, Pang G, et al. White button mushroom (Agaricus bisporus) lowers blood glucose and cholesterol levels in diabetic and hypercholesterolemic rats. Nutr Res. 2010;30(1):49-56.

7. Codex Alimentarius. Guidelines on Nutrition Labelling CAC/GL 2-1985 2016 [Internet]. 2016 [cited 2016 September 21] Available from: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCAC%2BGL%2B2-1985% 252FCXG_002e.pdf.

8. สมศรี เจริญเกียรติกุล, วงสวาท โกศัลวัฒน์, วิสิฐ จะวะสิต, สมเกียรติ โกศัลย์วัฒน์, นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล และอทิตดา บุญประเดิม. รายงานการวิจัยคุณค่าอาหารไทยเพื่อสุขภาพ Nutritive values of healthy Thai foods. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยโภชนาการ; 2545.

9. Stone H, Bleibaum RN and Thomas HA. Descriptive Analysis.Sensory Evaluation Practices; 2012. p. 233-89.

10. Ravi B, Renitta RE, Prabha ML, Issac R and Naidu S. Evaluation of antidiabetic potential of oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) in alloxan-induced diabetic mice. Immunopharmacology and Immunotoxicology. 2012; 35(1): 101-9.

11. โปรแกรมคำนวณสารอาหาร INMUCAL (version 3) พัฒนาโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

12. คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย. ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย เรื่อง เกณฑ์สารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการ ที่ใช้ประกอบการพิจารณารับรองการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ในอาหารแต่ละกลุ่ม (ฉบับที่ 2). 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561.

13. Jacqueline B Marcus. Culinary nutrition: the science and practice of healthy cooking. the United States of America: Elsevier; 2013.