ธีรฐิติธรรมส., ลีฬหกุลป., จันทรานันท์ก., กล้าวิเศษก., ทองสุขน., คงพันธ์พ., & ห้อยยี่ภู่ก. (2019). Modification of the recipes of Princess Chulabhorn’s college Chiangrai school to have better nutritive values. Journal of Nutrition Association of Thailand, 54(1), 1-10. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/JNAT/article/view/171681