จงใจเทศนันทยา, วิริยะอุตสาหกุลนภาพรรณ, อักษรชูปัทมาภรณ์, and สุภานุวัฒน์จุฑารัตน์. 2018. “Dietary Behavior and Iodine Status of 3-5 Year-Old Children”. Journal of Nutrition Association of Thailand 53 (2), 37-53. https://www.tci-thaijo.org/index.php/JNAT/article/view/154062.