มงคลสุจริตกุลพิชญ์นันท์. 2019. “Development of the Integrated Nutrition Learning Tools for Thai Primary School Children”. Journal of Nutrition Association of Thailand 54 (2), 34-45. https://www.tci-thaijo.org/index.php/JNAT/article/view/172952.