เรืองศรีน., บูรณสุขสกุลอ., and สิงห์โตอ. “Development of Snack Recipes Using Sucralose Instead of Sugar”. Journal of Nutrition Association of Thailand, Vol. 53, no. 2, Nov. 2018, pp. 13-24, https://www.tci-thaijo.org/index.php/JNAT/article/view/134833.