จงใจเทศนันทยา, วิริยะอุตสาหกุลนภาพรรณ, อักษรชูปัทมาภรณ์, and สุภานุวัฒน์จุฑารัตน์. “Dietary Behavior and Iodine Status of 3-5 Year-Old Children”. Journal of Nutrition Association of Thailand 53, no. 2 (November 9, 2018): 37-53. Accessed May 25, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/JNAT/article/view/154062.