กองบรรณาธิการวารสารอิสลามศึกษา
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล ถนนเจริญประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073-313928-50 ต่อ 2240
โทรสาร 073-348726
อีเมล์: jois.fais@gmail.com,
thitaree1350@gmail.com

Principal Contact

Asst.Prof.Dr.Muhammadroflee Waehama
Editor-in- Chief, Journal of Islamic Studies
College of Islamic Studies, Prince of Songkla University, Pattani Campus
Phone 0-89654-2626

Support Contact

Mr.Anon Mueankoo
Phone 0-9050-48732