สะบูดิงอับดุลฮาดี, การีนาอับดุลเลาะ, and แวหะมะมูหัมมัดรอฟลี. 2019. “Biography of Imam Al-Nawawiy and His Writing of Al-Majmuo’ Treatise”. Journal of Islamic Studies, Prince of Songkla University 10 (1), 15-25. https://www.tci-thaijo.org/index.php/JOIS/article/view/197314.