บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย  ถือเป็นผลงาน วิชาการ งานวิจัย งานวิเคราะห์  วิจารณ์ ตลอดจนเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้นิพนธ์ 

กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป   และผู้นิพนธ์จะต้องรับผิดชอบต่อบทความของตนเอง

การเตรียมต้นฉบับ 

       การเขียนต้นฉบับควรใช้ภาษาไทยให้มากที่สุด ยกเว้นคำภาษาอังกฤษที่แปลไม่ได้หรือแปลแล้วได้ใจความไม่ชัดเจน พิมพ์บนกระดาษ A4 ใส่เลขหน้าทุกหน้า โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010 ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK 16 แบบคอลัมน์เดียวปกติ ไม่ต้องกั้นหลัง ในกรณีที่มีภาพประกอบ ให้ส่งไฟล์ภาพมาให้ด้วย  เนื้อเรื่องไม่เกิน 8 หน้าต่อ 1 เรื่อง กำหนดการส่งเรื่อง ต้องส่งภายในไม่เกินวันที่ 15 เดือนแรกของวารสารฉบับที่กำลังจะตีพิมพ์  เช่น วารสารฉบับ มกราคม - เมษายน ส่งต้นฉบับไม่เกิน 15  เท่านั้น  โดยระบุชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงาน สังกัด เบอร์โทรของโรงพยาบาล/มือถือ  อีเมล์ของตนเองและผู้ประสานงาน  ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้นิพนธ์ได้  มาให้ครบถ้วน หลังจากวารสารเผยแพร่แล้ว จะนำ ไฟล์ขึ้นเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ต โดยสามารถสืบค้นได้ที่ 

เว็บไซต์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา https://ayhosp.go.th

เว็บไซต์วารสาร  https://thailand.digitaljournals.org/index.php/index

ชื่อเรื่อง    :   ควรสั้นกะทัดรัดให้ได้ใจความครอบคลุมตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อเรื่อง ชื่อเรื่องต้องมี

                 ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ชื่อผู้เขียน  :  ชื่อผู้แต่งไม่ต้องมีตำแหน่งทางวิชาการประกอบ ให้ใส่ปริญญาหรือคุณวุฒิสูงสุด และสถานที่

                 ทำงานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

บทคัดย่อ  :   คือการย่อเนื้อหาสำคัญ เอาเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ระบุตัวเลขทางสถิติที่สำคัญ ใช้ภาษา

                 รัดกุม ความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด หรือ 250 คำ มีส่วนประกอบ คือ วัตถุประสงค์ วัสดุ

                 และวิธีการ ผลการศึกษา วิจารณ์หรือข้อเสนอแนะ (อย่างย่อ) ไม่ต้องมีเชิงอรรถอ้างอิง

                 เอกสารอยู่ในบทคัดย่อ บทคัดย่อต้องเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยเขียนบทคัดย่อ

                 ตามแบบมาตรฐาน Structured abstract ตามตัวอย่างท้ายบท

คำสำคัญ (Keyword) :    ให้ระบุไว้ท้ายบทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 3-5 คำ

บทนำ         : อธิบายความเป็นมา และความสำคัญของปัญหาที่ทำการวิจัยค้นคว้าของผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1-2 ประโยค

วัสดุและวิธีการ : อธิบายวิธีการดำเนินการวิจัย โดยกล่าวถึงแหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล

                       วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่าง และการใช้เครื่องมือช่วยในการวิจัย ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์

                       ข้อมูลหรือใช้หลักสถิติมาประยุกต์

พิทักษ์สิทธิและจริยธรรมการวิจัย :

                งานวิจัยของท่าน ต้องผ่านคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิและจริยธรรมการวิจัยของหน่วยงาน

ท่านมาให้เรียบร้อย และนำมาใส่ก่อนหัวข้อผลการศึกษา หรือผลการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้

พิทักษ์สิทธิและจริยธรรมการวิจัย

        การวิจัยครั้งนี้ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัย ในมนุษย์ของโรงพยาบาล................/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด................

ผลการศึกษา : อธิบายสิ่งที่ได้พบจากการวิจัย โดยเสนอหลักฐานและข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ พร้อมทั้ง

                    แปลความหมายของผลที่ค้นพบหรือวิเคราะห์ แล้วพยายามสรุป เปรียบเทียบกับสมมติฐาน

                    ที่วางไว้

วิจารณ์ :   ควรเขียนอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด และควรอ้างอิง

               ถึงทฤษฎี หรือผลการดำเนินงานของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

สรุป:        ควรเขียนสรุปเกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต

               การวิจัย วิธีการวิจัยอย่างสั้นๆ รวมทั้งผลการวิจัย (สรุปให้ตรงประเด็น) และข้อเสนอแนะ

               ที่อาจนำผลการวิจัยไปใช้ให้เป็นประโยชน์ หรือให้ขอเสนอแนะประเด็นปัญหาทีสามารถปฏิบัติ

               ได้สำหรับการวิจัยต่อไป

กิตติกรรมประกาศ :  เขียนขอบคุณสั้นๆ ต่อผู้วิจัยร่วมและผู้ร่วมทำการวิจัยทุกคน และขอบคุณหน่วยงานหรือ

                           บุคคลที่สนับสนุนการวิจัยทั้งด้านวิชาการและด้านทุนวิจัย ส่วนนี้จะมีหรือไม่ก็ได้

เอกสารอ้างอิง : ผู้เขียนต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง การอ้างอิงเอกสารใช้ระบบ

                     Vancouver Reference ที่อ้างถึงต้องไม่เกิน 10 ปี

  1. 1. การอ้างอิงเอกสารใด ให้ใช้เครื่องหมายเชิงอรรถเป็นหมายเลข โดยใช้หมายเลข สำหรับ

                         เอกสารอ้างอิงอันดับแรกและเรียงต่อไปตามลำดับ ให้จดเรียงตามเนื้อหาของเอกสารอ้างอิง

                         ไม่ใช่เรียงตามอักษรของผู้นิพนธ์ แต่ถ้าต้องอ้างอิงให้ใช้หมายเลขเดิม

  1. 2. เอกสารอ้างอิงหากเป็นวารสารภาษาอังกฤษ ให้ใช้ชื่อย่อวารสารตามหนังสือ Index Medicus