เจ้าของ :            สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประทศไทย

ที่ปรึกษา :          นพ.พรเทพ     ศิริวนารังสรรค์

บรรณาธิการ :   นพ.สุรชัย  โชคครรชิตไชย

รองบรรณาธิการ:  นพ.ศรัณย์    ศรีคำ     นพ.สัจจพล    พงษ์ภมร

กองบรรณาธิการต่างสถาบัน

ศ.เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ ทองเจริญ     ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.ดร.นพ.พรชัย  สิทธิศรัณย์กุล            โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย

รศ.นพ.วิโรจน์     เจียมจรัสรังสี             คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                  

รศ.ดร.นพ.วิฑูรย์  โล่สุนทร                   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.พญ.สิริภา   ช้างศิริกุลชัย                 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก

รศ.ดร.สรันยา   เฮงพระพรหม               คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.ณรงค์ภณ ทุมวิภาต                   คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ผศ.ดร.จรรยา  ภัทรอาชาชัย                 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ผศ.นพ.วัชรพงศ์  ปิยะภาณี                   โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.กิตติพร     เนาว์สุวรรณ                    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสงขลา

ดร.สมนึก  หงษ์ยิ้ม                                โรงพยาบาลทัพทัน  อำเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี 

ดร. นพ.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย                  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นพ.วิวัฒน์      โรจนพิทยากร                คณะแพทยศาสตร์   โรงพยาบาลรามาธิบดี  

พญ.นันทิยา    ตัณฑชุณห์                    โรงพยาบาลพิษณุโลกฮอสพิทอล อดีตบรรณาธิการวารสารพุทธชินราช

พญ.สาวิตรี  วิษณุโยธิน                       โรงพยาบาลมหาราช      จังหวัดนครราชสีมา

นพ.สกล  สุขพรหม                              โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  จังหวัดนนทบุรี

นพ.พีรวัฒน์ ตระกูลทวีสุข                    โรงพยาบาลสระบุรี   จังหวัดสระบุรี

พญ.แสงดาว อุประ                              โรงพยาบาลสระบุรี    จังหวัดสระบุรี

นพ.กิตติพล     ไพรสุทธิรัตน               โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ  จังหวัดระยอง

พญ. สุรีรัตน์ ธีระวณิชตระกูล                โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา   จังหวัดชลบุรี

พญ.พิชญพร     พูนนาค                      โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช   จังหวัดสุพรรณบุรี

นพ.ปรมัตถ์ ธิมาไชย                            โรงพยาบาลกรุงเทพ  ขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

น.ส. นภัสนันท์  ลิ้มสันติธรรม                สำนักงาน ก.พ. 

กองบรรณาธิการในสถาบัน       

นพ.อภิสิทธิ์ ปัทมารัตน์          นพ.บุญธร  ตันวรเศรษฐี      

พญ.ปราณี  อมรชัยชาญ        พ.ญ.กรณ์วรัฐ จันทร์ผ่องแสง     

พญ.นิอร คำเนตร                  ทพ.ญ.ทิฐสรินทร์   มานะกิจ      

ภก.กมล คุณาประเสริฐ          คุณจินต์จุฑา รอดพาล

คุณพรพิมล พลอยประเสริฐ   คุณสมทรง บุตรชีวัน             

คุณสมคิด ตรีลาภี                 คุณนพดล ทองพันชั่ง        

คุณศศี ศรีโชติ                      คุณวิราวรรณ จันทมูล

 ผู้จัดการวารสาร  :    นางพรรษพร  ห่านวิไล     โทร. 081-948 4339     e-mail  : hospayut@gmail.com

ผู้ช่วยผู้จัดการ    :    นางสาวสุกัญญา  ประทุม  โทร. 086-763 7596     e-mail  : hospayut@gmail.com