เปิดรับบทความด้านการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อตีพิมพ์ในวารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.035-211888 ต่อ 2318

 E-mail : hospayut@gmail.com หรือ budabie@hotmail.com