วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (THE JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING AND MENTAL HEALTH)

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ นวัตกรรม และผลงานวิจัยทางการพยาบาลจิตเวช สุขภาพจิต และสาขาที่เกี่ยวข้อง กำหนดออกวารสาร ปีละ 3 ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2) พฤกษาคม – สิงหาคม และ ฉบับที่ 3) กันยายน - ธันวาคม

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Vol 30, No 2 (2016): พฤษภาคม-สิงหาคม 2559

Table of Contents

บทความวิชาการ

ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกวัยเรียน SOCIAL SKILLS OF SCHOOL AGE CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS PDF
นาถลดา ตะวันกาญจนโชติ 1-21

บทความวิจัย

การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลนิติจิตเวช THE DEVELOPMENT OF FORENSIC PSYCHIATRIC NURSING STANDARDS OF PRACTICE PDF
เบญจวรรณ สามสาลี, อุทยา นาคเจริญ, เพ็ญพรรณ์ ชิตวร, ภาวินี บุตรแสน 22-37
การพัฒนาโปรแกรมการให้การปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม สำหรับผู้ติดสุราที่เป็นโรคซึมเศร้าที่มารับบริการในโรงพยาบาลชุมชน DEVELOPMENT OF COGNITIVE BEHAVIORAL COUNSELING PROGRAM FOR PERSONS WITH ALCOHOLISM AND MAJOR DEPRESSIVE DISORDERS RECEIVING PDF
สมบัติ สกุลพรรณ์, ดาราวรรณ ต๊ะปินตา 38-49
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความว้าเหว่ในผู้สูงอายุ* FACTORS INFLUENCING LONELINESS IN OLDER ADULTS PDF
สมหมาย กุมผัน, โสภิณ แสงอ่อน, พัชรินทร์ นินทจันทร์ 50-68
ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคซึมเศร้าในเขตภาคกลาง* SELECTED FACTORS RELATED TO DEPRESSION OF THE OLDER PERSONS WITH DEPRESSIVE DISORDER IN THE CENTRAL REGION PDF
มุจรินทร์ พุทธเมตตา, รังสิมันต์ สุนทรไชยา 69-82
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในครอบครัวด้านสัมพันธภาพ พฤติกรรมการเป็นพ่อแม่ ภาวะซึมเศร้าของแม่และภาวะติดสุราของพ่อ กับปัญหาพฤติกรรมในเด็กสมาธิสั้นภาคกลางตอนบน RELATIONSHIPS BETWEEN FAMILY ENVIRONMENT-RELATIONSHIP DIMENSION, PARENTING BEHAVIORS, MATERNAL PDF
นันทชา สงวนกุลชัย, จินตนา ยูนิพันธุ์ 83-96
ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแกร่งในชีวิตกับภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมก้าวร้าว ในวัยรุ่นที่เผชิญเหตุการณ์รุนแรง* RELATIONSHIPS BETWEEN RESILIENCE AND DEPRESSION AND AGGRESSIVE BEHAVIORS IN ADOLESCENTS EXPOSED TO VIOLENCE PDF
อริศรา สุขศรี, พัชรินทร์ นินทจันทร์, ทัศนา ทวีคูณ 97-112
ผลของโปรแกรมการสนับสนุนครอบครัวแบบย่อต่อภาระการดูแลของผู้ดูแล และอาการทางจิตของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน * EFFECTS OF BRIEF FAMILY SUPPORT INTERVENTION ON CAREGIVERS’ BURDEN AND PSYCHIATRIC SYMPTOMS OF SCHIZOPHRENIC PATIENTS IN COMMUNITY PDF
สุทธดา บัวจีน, เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์, รัชนีกร อุปเสน 113-126
ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งทางใจของผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า* FACTORS RELATED TO RESILIENCE AMONG OLDER PERSONS WITH MAJOR DEPRESSIVE DISORDER PDF
อรุณลักษณ์ คงไพศาลโสภณ, รังสิมันต์ สุนทรไชยา 127-142
ผลของโปรแกรมการบำบัดแบบบูรณาการต่อพฤติกรรมการดื่มสุราและอาการทางจิต ในผู้ป่วยสุราที่มีโรคร่วมทางจิตเวช THE EFFECT OF THE INTEGRATED PROGRAM ON DRINKING BEHAVIOR AND PSYCHOTIC SYMPTOMS IN ALCOHOL USE DISORDERS WITH CO-OCCURRING DISORDERS PATIENTS PDF
ลูกจันทร์ วิทยถาวรวงศ์, บุญศิริ จันศิริมงคล, สาวิตรี สุริยะฉาย, เพ็ญพักตร์ ดารากร ณ อยุธยา, เกษม กรกำจายฤทธิ์, อุ่นจิตร คุณารักษ์ 143-154