วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ นวัตกรรม และผลงานวิจัยทางการพยาบาลจิตเวช สุขภาพจิต และสาขาที่เกี่ยวข้อง กำหนดออกวารสาร ปีละ 3 ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2) พฤกษาคม – สิงหาคม และ ฉบับที่ 3) กันยายน - ธันวาคม

Vol 32 No 1 (2018): January-April 2018

Published: 2018-04-30

EFFECTS OF MINDFULNESS - BASED THERAPY AND COUNSELING PROGRAM ON STRESS AND MINDFULNESS IN NURSING STUDENTS

ธีระยุทธ เกิดสังข์, อุไรวรรณ เกิดสังข์, เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์

33-48

THE DEVELOPMENT AND EFFECT OF THE PROBLEM SOLVING THERAPY ON DEPRESSIVE SYMPTOMS FOR MAJOR DEPRESSIVE DISORDERS AT PRASRIMAHABHODI PSYCHIATRIC HOSPITAL

พันธ์ทิพย์ โกศัลวัฒน์, ดาราวรรณ ต๊ะปินตา, หทัยรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักดี, จินตนา ลี้จงเพิ่มพูน

49-65

THE ILLNESS SELF - MANAGEMENT PROGRAM FOR PATIENTS’ SELF CARE ABILITY: RESEARCH AND DEVELOPMENT

อัญชลี วิจิตรปัญญา, สุนันทา พลเดชาสวัสดิ์, ณัฏฐพัชร สุนทโรวิทย์

86-101

PSYCHOSOCIAL FACTORS ASSOCIATED WITH WELL-BEING AMONG PERSONS WITH TYPE 2 DIABETES

ณฐิภารัตน์ จิตรบุตร, ดวงใจ วัฒนสินธุ์, ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์

102-118

THE EFFECT OF SUPPORTIVE-EDUCATIVE GROUP INTERVENTION ON CAREGIVERS’ CAPABILITIES IN CARING FOR SCHIZOPHRENIC PATIENTS

สุกัญญา แก้วศิริ, เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์

119-133

FACTORS RELATED TO INSOMNIA AMONG ELDERLY PATIENTS WITH MAJOR DEPRESSIVE DISORDER

จุฑารัตน์ จิราพงษ์, รังสิมันต์ สุนทรไชยา

134-149

FACTORS PREDICTING RESILIENCE IN NURSING STUDENTS

โสภิณ แสงอ่อน, พัชรินทร์ นินทจันทร์, จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว

150-168

View All Issues

Indexed in tci