วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ นวัตกรรม และผลงานวิจัยทางการพยาบาลจิตเวช สุขภาพจิต และสาขาที่เกี่ยวข้อง กำหนดออกวารสาร ปีละ 3 ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2) พฤกษาคม – สิงหาคม และ ฉบับที่ 3) กันยายน - ธันวาคม

Vol 32 No 2 (2018): พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

Published: 2018-08-07

บรรณาธิการแถลง

รศ.ดร.พัชรินทร์ นินทจันทร์

HOPELESSNESS OF CANCER SURVIVORS

เบญญพร บรรณสาร, ลินจง โปธิบาล

1-12

FACTORS INFLUENCING DEPRESSION IN THAI DISADVANTAGED ADOLESCENTS IN A PROVINCE IN THE CENTRAL REGION

โสภิณ แสงอ่อน, พัชรินทร์ นินทจันทร์, จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว

13-38

THE EFFECT OF RESILIENCE ENHANCEMENT PROGRAM ON SELF-ESTEEM OF DEPRESSIVE PATIENTS

พัชราวไล ควรเนตร, เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์, รัชนีกร อุปเสน

39-51

EFFECTS OF PHYSICAL RESTRAINT - CAI IN NURSING STUDENTS

มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์, จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว

52-68

EMERGENCY PATIENTS WITH MENTAL CRISIS ACCESSING EMERGENCY MEDICAL SERVICES IN THAILAND

พรทิพย์ วชิรดิลก, ธีระ ศิริสมุด, อนุรัตน์ สมตน

69-83

RESILIENCE AND DEPRESSION OF PEOPLE IN A COMMUNITY IN PRATHUMTHANI PROVINCE

โสภิณ แสงอ่อน, พัชรินทร์ นินทจันทร์, ทัศนา ทวีคูณ

84-99

THE DEVELOPMENT AND CONSTRUCT VALIDITY TESTING OF DEPRESSIVE SYMPTOM INVENTORY FOR THAI OLDER PERSONS WITH DEPRESSIVE DISORDERS

รังสิมันต์ สุนทรไชยา, ธรณินทร์ กองสุข, สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล, วาสินี วิเศษฤทธิ์, สุพัตรา สุขาวห, จินตนา ลี้จงเพิ่มพูน

100-112

PERCEPTIONS OF NURSING STAFF ON LIMIT PSYCHIATRIC PATIENTS’ BEHAVIORS BY USING PHYSICAL RESTRAINT

จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว, มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์, ดุสิดา สันติคุณาภรณ์, นาตยา จุลลา

113-129

FACTORS INFLUENCING MINDFULNESS AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS

วารีรัตน์ ถาน้อย, ศิรดา เกษรศรี, ฐินีรัตน์ ถาวร, นพพร ว่องสิริมาศ

130-144

PREDICTING FACTORS FOR SEVERITY ON DEPRESSIVE SYMPTOMS AMONG PERSONS WITH COEXISTING DEMENTIA AND DEPRESSIVE SYMPTOMS

ฐนิษฐา กลีบบัว, รังสิมันต์ สุนทรไชยา

145-160

View All Issues

Indexed in tci