ที่ปรึกษา

ศ.ดร.ศิริพร จิรวัฒน์กุล                       คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร. พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์            อดีตนายกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์                       อดีตนายกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

รศ. สมศร เชื้อหิรัญ                            อดีตนายกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

นางวัชราภรณ์ อุทโยภาส                   อดีตนายกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

นางกัลยา ภักดีมงคล                         อดีตนายกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

นางกาญจนา เหมะรัต                        อดีตนายกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย            อดีตนายกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

ศ.ดร. มรรยาท รุจิวิชชญ์                     อดีตนายกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

ดร. มยุรี กลับวงษ์                              นายกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

 

บรรณาธิการ

รศ.ดร. พัชรินทร์ นินทจันทร์               โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

 

รองบรรณาธิการ

ผศ.ดร.รังสิมันต์ สุนทรไชยา               คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร. โสภิณ แสงอ่อน                     โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.อุทยา นาคเจริญ                           สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผศ. ดร. ทัศนา ทวีคูณ                        โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.เอกอุมา อิ้มคำ                        คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวสาวิตรี แสงสว่าง                    สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

 

กองบรรณาธิการ

ศ.ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา                   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.พิศสมัย อรทัย                           โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.วารีรัตน์ ถาน้อย                         คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร. เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์             คณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ดร.วัชรินทร์ วุฒิรณฤทธิ์            คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.อัจฉรา คำมะทิตย์                           วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี

อาจารย์เครือวัลย์ ศรียารัตน์                  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

อาจารย์ว่าที่ร.ต.ธีระยุทธ เกิดสังข์         คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นางสาวสุกันยา สำราญพิศ                   สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

นางสาวนิรมล ปะนะสุนา                       สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

นางนุชนาถ ชัยเจริญ                           โรงพยาบาลศรีธัญญา

นางนิรมัย คุ้มรักษา                              สถาบันราชานุกูล