THE EFFECTS OF A HOLISTIC HEALTH CARE PROGRAM ON THE CARING BEHAVIORS OF CAREGIVERS OF CHILDREN WITH LEARNING DISABILITY

  • สมลักษณ์ กอกุลจันทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • พนิดา ศิริอำพันธ์กุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Keywords: Learning disability, Caregiver, Holistic healthcare, PDCA

Abstract

Abstract

Objectives: The present study is a quasi- experimental research. The study was aimed at investigating the effects of a holistic healthcare program on the caring behaviors of caregivers of children.

Methods: The sample composed of the caregivers of children with learning disability in Angthong Province. They were randomly placed in a control group and an experimental group with thirty subjects in each group. The experimental group participated in the holistic healthcare program and the control group received routine nursing care. The research instruments employed in this study were 1) holistic healthcare behavior of caregivers of children with learning disabilities questionnaire with content validity index of .82 and the reliability using Cronbach’s alpha coefficient of .94. and 2) a holistic health program developed by the researcher based on Landrum’s concept composing of 4 domains which are physical, mental, social, and spiritual domains. Data were analyzed by using the t-test.

Results: 1) The mean score of the caregiving behavior of the experimental group after participating in the holistic healthcare program was higher than that before participating in the program with a statistical significance at .001. 2) The mean difference between pre-and post-test mean scores of the caregivers of the experimental group was greater than that of the control group with the statistical significance at .001.

Conclusion: Nurses that work in hospitals or community health districts can use this program to modify child care behaviors of caregiver of children with learning disabilities in the community.

References

กาญจนา คูณรังสีสมบูรณ์. (2554). คุณภาพชีวิตของผู้ปกครองเด็กพัฒนาการช้า. วารสารสวนปรุง, 27(3), 5 - 16

นันทวัช สิทธิรักษ์, กมลเนตร วรรณเสวก, กมลพร วรรณฤทธิ์, ปเนต ผู้กฤตยาคามี, สุพร อภินันทเวช, และพนม เกตุมาน. (2558). จิตเวช ศิริราช DSM-5. กรุงเทพมหานคร: ประยูรสาส์นไทยการพิมพ์.

เพ็ญศรี พงษ์ประภาพันธ์, สุวิมล แสนเวียงจันทร์, และประทีป ปัญญา. (2553). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนวัดปุรณาวาส. รายงานวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี.

มรรยาท รุจิวิชชญ์. (2556). การจัดการความเครียดเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต (พิมพ์ครั้งที่ 2). ปทุมธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

มาณิกา เพชรรัตน์. (2554). ปัจจัยทำนายความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าในเด็กวัยรุ่นที่มีความผิดปกติของการเรียนรู้. วิทยานิพนธ์ปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.

วนิดา ชนินทยุทธวงค์, ประเสริฐ จุฑา, จันทนี มุ่งเขตกลาง, และอัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล. (2554). การศึกษาระดับความสามารถทาง เชาวน์ปัญญาในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กปกติด้วยแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา. กรุงเทพฯ: สถาบันราชานุกูล.

สถาบันราชานุกูล. (2556). คู่มือครูระบบการดูแลนักเรียนกลุ่มเด็กพิเศษที่มีภาวะบกพร่อง ทางการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร: บียอนด์ พับลิสซิ่ง.

สวาท ฉิมพาลี, ณัฐจาพร พิชัยณรงค์, และพาณี สีตกสิน. (2553). การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยแบบมีส่วนร่วมอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิจัยสาธารณสุข- ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 3(3), 83-92.

สุชญาดา ขุนเสถียร, วรรณา อาราเม, ปราณี ทองใส, และถาวร ทรัพย์ทวีสิน. (2555). ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลในมารดา/ผู้ดูแล ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในภาวะวิกฤตภายหลังผ่าตัด. วารสารพยาบาล ศิริราช, 5(1), 1-13.

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ. (2556). สถิติทางการศึกษา. เข้าถึงเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2558, จาก https:// www.bopp-obec.info/home/ ?page_id=10968

อนัญญา สินรัชตานันท์ และธีรารัตน์ แทนขำ. (2556). แนวทางการดูแลผู้ป่วยสติปัญญาบกพร่องออทิสติกสมาธิสั้นและภาวะบกพร่องทางการเรียนสำหรับเครือข่ายบริการสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร: ฟาสต์บุคส์.

Al-Yagon, M. (2010). Maternal emotional resources and socio-emotional well-being of children with and without learning disabilities. Family Relations, 59(2), 152-169.

Kauffman, J. M., & Hallahan, D. P. (2005). Special education: What it is and why we need it. Boston:Allyn & Bacon.

Landrum, P., Beck, K., Rawlins, P., & Williams, R. (1993). In R. Rawlins, S. Williams and C. Beck (Eds.), Mental health - Psychiatric nursing: A holistic life – cycle approach (3rd ed., pp. 17 - 39). Mosby Year Book: London, UK.

Murphy, N. A., Christian, B., Caplin, D. A., & Young, P. C. (2007). The health of caregivers for children with disabilities: caregiver perspectives. Child: Care, Health and Development, 33(2), 180-187. doi:10.1111/j.1365-2214.2006.00644.x

National Center for Education Statistics. (2015). Students with disabilities. Retrieved Feb 12, 2016, from https://nces. ed.gov/ fastfacts/ display.asp?id=64

Polit, D. F., & Hungler, B. P. (1999). Nursing research: Principles and methods. Michigan: Lippincott.

Sandy, P. T., Kgole, J. C., & Mavundla, T. R. (2013). Support needs of caregivers: Case studies in South Africa. International Nursing Review, 60(3), 344-350. doi:10.1111/inr.12022

Simon, A., & Easvaradoss, V. (2015). Caregiver Burden in Learning Disability. The International Journal of Indian Psychology, 2(3), 86-90.

Smith, M., & Kemp, G. (2016). Caregiving support and help. Retrieved Feb 20, 2016, from https://www.helpguide.org/articles/ caregiving
Published
2018-12-26