A STUDY OF DEPRESSION AND GRIEF EXPERIENCES FROM LOSS IN THE THAI ELDERLY

  • อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
  • สุวิมล จอดพิมาย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • พรรณภา แสงส่อง สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
Keywords: Depressive, Grief, Loss, Thai elderly

Abstract

Abstract:

Objectives: This qualitative research purpose was to describe depression and grief in the Thai elderly emphasizing on emotion, feeling, and adjustment to the loss.

Methods: The participants were 11 depressive patients, 8 females and 3 males, whom were the middle depression level and came for therapy at psychiatric and mental health department. The personal data and opened-end questions were proved by three experts. The researcher interviewed the participants about emotion, feeling and adjustment in the loss situation. The data were recorded word by word until it’s saturated after that analyzed, and implied.

Results: 1. The meaning of loss was being separated or loss of important things causing bad feeling and could be a prolonged grief and depression.  2.The feeling of loss divided into five issues:- 1) Loss of their important person is the most heart-breaking feeling, in addition, if it was the case of a sudden loss, this could bring a durable grief and depression. 2) A frequent loss could result in a severe grief and depression, it would be an endurable deep grief and suicide. 3) Boring to communication and talk with the people. 4) Failure at work, or loss of the thesaurus due to severe depression and grief till not wanting to do anything and thinking about suicide. 5) The severe symptoms are scaring, trembling, hand-shaking, arms and leg weakening, depression, and suicide. 3. Well adaptation could be based on family support, doing meditation and favorite activities, seeing the television, and positive thinking.

References

กาญจนา กิริยางาม. (2553). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับของผู้ป่วยสูงอายุในแผนกอายุรกรรม. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

นภา พวงรอด. (2558). การศึกษาภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรี. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2(1), 63-74.

พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย. (2553). อารมณ์เศร้าโศกจากการสูญเสียและจิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคล: หลักการและแนวทางการดูแล. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, 52(1), 29-45.

พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย. (2556). ความเศร้าโศกจากการสูญเสีย ใน อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย และพีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย. การบำบัดรักษาทางจิตสังคมสำหรับโรคซึมเศร้า. กรุงเทพฯ: ธนาเพรส.

ธนา นิลชัยโกวิทย์. (2550). ความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดจากการสูญเสียและการตาย. กรุงเทพฯ: บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์.

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. (2555). รายงานประจำปีสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: ทีคิวพี.

รศรินทร์ เกรย์, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และเรวดี สุวรรณนพเก้า. (2556). มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ: มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคมและสุขภาพ. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. นครปฐม: โรงพิมพ์เดือนตุลา.

วไลลักษณ์ พุ่มพวง. (2556). วิธีการเผชิญกับความเศร้าเสียใจจากการสูญเสีย. เข้าถึง เมื่อ 2 มิถุนายน 2561, จาก https://www. ns.mahidol.ac.th/english/th/ ns_academic/ 56/01/sad_th.html#.W-fsmMbalCI.twitter

ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์. (2560). ความโศกเศร้าจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก: บทบาทพยาบาล. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 10(1), 13-21.

อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย และ สุชาติ พันธุ์ลาภ. (2559). ปัจจัยที่สัมพันธกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชนชานเมือง กรุงเทพมหานคร. วารสาร สุขภาพกับการจัดการ กับสุขภาพ. 3(3), 25- 36.

อารีย์วรรณ อ่วมตานี. (2559). การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition, text revision: DSM-IV-TR. Washington, DC: American Psychiatric Publishing.

Hensley. P. L. (2006). Treatment of bereavement related depression and traumatic grief. Journal of Affective Disorders, 92(1), 117-124.

Kuber-Ross, E., & Kesster, D. (2007). On grief and grieving: Finding the meaning of grief through the five stages of loss. New York: Book Company.

Van Manen, M. (1990). Researching lived experience Canada. New York: Althouse. World Health Organization. (2002). Mental Health; Responding to the call for action. Retrieved December 15, 2009, from https://www.who.int/nmh/about/wha55_ 10_resolution_mentalhealth.pdf.

Zisook, S., & Shuchter S. R. (1991). Depression through the first year after the dead of a spouse. American journal of Psychiatry, 148(10), 1346 - 1352.
Published
2018-12-26
Section
Research Articles