MENTAL HEALTH PROBLEMS AND SPIRITUAL NEEDS AMONG PATIENTS WITH CANCER, NAKORNPING HOSPITAL, CHIANG MAI PROVICE

  • เอมอร ภูพันธ์ โรงพยาบาลนครพิงค์
  • สมบัติ สกุลพรรณ์ คณะพยาบาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล คณะพยาบาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Keywords: Mental health problems, Spiritual needs, Patients with Cancer

Abstract

Abstract

Objectives: The objective of this study was to explore the mental health problems and spiritual needs among patients with cancer.

Methods: This study was a descriptive research. The subjects were patients with cancer who obtained services from Nakornping Hospital, Chiang Mai Province. Three-hundred andsixty-onesubjectswereselectedbyconvenience sampling. The research instruments were 1) The demographic data recording form, 2) The General Health  Questionnaire  (Thai  GHQ-28),  and 3) The Spiritual Interests Related to Illness Tool (SpIRIT). The reliability of Thai GHQ-28 obtained by Kuder-Richardson 20 (KR-20) was .80. The reliability of SpIRIT obtained by Cronbach’s alpha coefficient was .93. Descriptive statistics were used for data analyses.

Results: Results showed that 37.40% of

subjects demonstrated mental health problems. After classification of each domain of mental health problems, it was found that 93.30% of subjects experienced somatic symptoms, 72.60% social dysfunction, 42.20% experienced anxiety and insomnia, and 7.40% experienced severe depression. For spiritual needs, we found that 21.33% of subjects had a high level and 75.62% had a moderate level of spiritual needs. Moreover, after consideration of each domain of spiritual needs, results showed that 54.90 % and 51.50 % of subjects had a high level in positive attitude and hope domain and giving love to and receiving love from others domain, respectively. The domains that subjects had a moderate level were meaning of life and life goals, having connection with religion and divinity, and religious practice with percentage of 67.60, 58.50, and 51, respectively.

In addition, we found that most of subjects reported that meaningfulness in their lives was attributed to the presence of loved ones (88.90%), followed by  religion  belief and  instruction (52.90%).

References

ชนุกร แก้วมณี, พิกุล นันทชัยพันธ์, และสุดารัตน์ สิทธิสมบัติ. (2557). ความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ที่เป็นมะเร็งท่อน้ำดี. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 24(3), 15-18.

ชลิยา วามะลุน, นงค์นุช จิตภิรมย์ศกัดิ์, สุรีย์ ธรรมิกบวร, สมปอง พะมุลิลา, สุวรรณกิจ สมทรัพย์, และ เพชรไทย นิรมานสกุลพงศ์. (2553). ประสบการณ์ชีวิตและการจัดการของสตรีไทยอีสานที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม. อุบลราชธานี: อุบลกิจออฟเซ็ทการพิมพ์

ฑิวาริณณ์ วัฒนาวัตถุ. (2551). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ. (2542). ความหวัง: พลังอันยิ่งใหญ่ในผู้ป่วยเรื้อรัง. วารสารพยาบาลศาสตร์, 17(3), 16-23. ทัศนีย์ ทองประทีป. (2552). จิตวิญญาณมิติหนึ่งของการพยาบาล. กรุงเทพฯ: วี พริ้นท์.

ธนา นิลชัยโกวิทย์, จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง, และชัชวาลย์ ศิลปกิจ. (2545). General Health Questionnaire ฉบับภาษาไทย: โครงการจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูปในการสำรวจสุขภาพจิตในพื้นที่ปี 2545. Retrieved from https://www.dmh.go.th/test/download/view. asp?id=16.

นิตยา โรจน์ทินกร. (2536). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและพฤติกรรมการปรับตัวในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ผ่องศรี ศรีมรกต และรุ้งนภา ผาณิตรัตน์. (2540). การรับรู้ภาวะความเจ็บป่วยในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา. วารสารพยาบาลศาสตร์, 15(4), 60-71.

พรพรหม รุจิไพโรจน์. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างความผาสุกทางจิตวิญญาณการสนับสนุนทางสังคมและการรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วยกับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.

พวงทอง ไกรพิบูลย์. (2554). จิตวิทยาในผู้ป่วยโรคมะเร็ง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. Retrieved from https:// www2.dusit.ac.th/healthsdu/doc_health/20130204131007.pdf

วิไลลักษณ์ ตันติตระกูล และสุรีพร ธนศิลป์. (2552). ความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย (Factors related to spiritual well-being of terminal cancer patients). วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก, 2(3), 27-35.

ศรีรัตน์ มากมาย, ฉัตรชัย สิริชยานุกูล, และธราณี สิริชยานุกุล. (2556). อาการที่พบบ่อยและความต้องการของผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามก่อนได้รับการจำหน่ายจากโรงพยาบาล: กรณีศึกษา ณ โรงพยาบาลแพร่. วารสาร โรคมะเร็ง, 33(4), 132-145.

สมจิต หนุเจริญกุล. (2552). การพยาบาลอายุรศาสตร์ เล่ม 1. (พิมพ์ครั้งที่ 14, ฉบับ ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: พิมพลักษณ์.

สมภพ เรืองตระกูล. (2555). สารานุกรมจิตเวชศาสตร์และจิตวิทยาคลินิก. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.

สิดารัตน์ สมัครสมาน. (2550). ความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยระยะสุดท้าย. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

แสงจันทร์ ทองมาก. (2556). สุขภาพวัยผู้ใหญ่และสูงอายุ: การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 13, ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: พิมพลักษณ์.

Aksnes, L. H., Hall, K. S., Jebsen, N., Fossa, S. D., & Dahl, A. A. (2007). Young survivors of malignant bone tumors in the extremities: A comparative study of quality of life, fatigue and mental distress. Support Care Cancer, 15(9), 1087-1096.

Bush, N. J. (1998). Coping and adaptation. In R. M. Carroll-Johnson, L. M. Gormam & N. J. Bush (Eds.), Psychological nursing care: Along the cancer continuum. Pittsburgh: Oncology Nursing.

Byar, K. L., Berger, A. M., Bakken, S. L., & Cetak, M. A. (2006). Impact of adjuvant breast cancer chemotherapy on fatigue, other symptoms, and quality of life. Oncology Nursing Forum, 33(1), E18-E26.

Coyle, J. (2002). Spirituality and health: Towards a framework for exploring the relationship between spirituality and health. Journal of Advanced Nursing, 37(6), 589-597.

Davis, M. P., Khoshknabi, D., & Yue, G. H. (2006). Management of fatigue in cancer patients. Current Pain and Headache Reports, 10(4), 260-269.

Goldberg, D. P. (1972). The detection of psychiatric illness by questionnaire. Maudsley Monograph. London: Oxford University.

Highfield, M. F., & Carson, V. B. (1983). Spiritual need of patient: Are they recognized. Cancer Nursing, 5(5), 187-192.

Hocker, A., Krull, A., Koch, U., & Mehnert, A. (2014). Exploring spiritual needs and their associated factors in an urban sample of early and advanced cancer patients. European Journal of Cancer Care, 23(6), 786-794. doi:10.1111/ecc.12200

Maslow, A. (1970). Human needs theory: Maslow’s hierarchy of human needs. In R. F. Craven & C. J. Hirnle (Eds.), Fundamental of nursing: Human health and function (3rd ed.) Philadelphia: Lippincott.

O’Brien, M. E. (2013). Spirituality in Nursing. MA: Jones & Bartlett. Taylor, E. J. (2006). Prevalence and associated factors of spiritual needs among patients with cancer and family caregivers. Oncology Nursing Forum, 33(4), 729-735.

Walton, J. (1996). Spiritual relationships: A concept analysis. Journal of Holistic Nursing, 14(13), 237-250.

Yamane, T. (1967). Statistics: An introductory analysis. New York: Harper & Row.
Published
2018-12-26