วารสารพยาบาลทหารบกเป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ สาระในวารสารพยาบาลทหารบก บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความพิเศษ และปกิณกะ ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไปจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม กันยายน-ธันวาคม

ISSN 1513-5217 (Print)

ISSN 2651-2681 (Online)

Vol 19 (2018): Supplement Issue : DECEMBER 2018

Published: 2018-12-28

Editorial Note

สายสมร เฉลยกิตติ

Nurse’s Role for Teenage Pregnancy

กาญจนา ศรีสวัสดิ์, ชุติมา ปัญญาพินินุกูร, สุวลักษณ์ อัศดรเดชา

1-7

Compartment Syndrome among Orthopedic Patient: Nurse’ Roles in Assessment and Prevention

อนุชา ไทยวงษ์, กัญญาพัชร เบ้าทอง, ทัตภณ พละไชย, ฉัตรชัย แป้งหอม, จุฑามาศ นุชพูล

17-24

Therapeutic Communication Skills for Nurses

อัญชลี ช. ดูวอล, ตติยา ทุมเสน

25-33

Trend of Using Nurse Preceptor for Enrichment learning for the Learner

ละเอียด แจ่มจันทร์, สิริลักษณ์ ภูมิศรีแก้ว

34-38

The Effectiveness of The Integrated Home-Based Program on Blood Pressure, Body Fat Percentage And Eating Behavior among Uncontrolled Hypertensive Patients

ปริศนา อัครธนพล, อาภรณ์ ดีนาน, รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์

39-49

The Development of Empathy in nursing students using the Contemplative Education

กมลณิชา อนันต์, อรัญญา บุญธรรม, ศรีสกุล เฉียบแหลม, มงคล ส่องสว่างธรรม, ยุรี เชาวน์พิพัฒน์, ธันยพร บัวเหลือง

68-77

The Effect of Group Supportive Psychotherapy on The Hope of Patients with Advanced Breast Cancer Receiving Radiation

ภัทรพร กรดแก้ว, นุชนาถ บรรทุมพร, รังสิมันต์ สุนทรไชยา

78-88

The Effect of A Life-Skill Training Program on The Depressive Symptoms of Senior High School Students

ถิรนันท์ ผิวผา, นุชนาถ บรรทุมพร, สารรัตน์ วุฒิอาภา

89-98

The Effect of A Clinical Practice Guideline on Abdominal Pain Triage in An Outpatient

สุธาสินี พิมพ์สังข์, จีราภรณ์ กรรมบุตร, มยุรี นิรัตธราดร

99-108

The Effect Of Self–Efficacy Promoting Program on Fear of Fall in Postoperative Total Hip Replacement Older Persons

หทัยทิพย์ ใจปิติ, ศิริพันธุ์ สาสัตย์

109-117

The Effects of An Empowerment Program on The Self-Control of Amphetamine Use Disorder Patients

กชพร เผือกผ่อง, นุชนาถ บรรทุมพร, ชมชื่น สมประเสริฐ

118-128

The Effect of Nursing Model Integrated with Family Support and Empowerment on Breastfeeding in the First-time Teenage Postpartum Mothers

มาลีวัล เลิศสาครศิริ, สาลี่ แซ่เบ๊, ศศิธร เจริญวุฒิพงศ์

129-138

Relationships BetweenKnowledge, Attitude, Perceived Self-Efficacy and Capabilities for Basic Life Support among Cardiovascular Disease Caregivers

ทยุตา อินทร์แก้ว, ภาวินี เภารอด, ดุลย์โสภา ชัยรัตน์

139-148

Factors influencing antibiotics use behavior in sore throat, clean wound, and acute diarrhea among Village Health Volunteers

นุชราพร แซ่ตั้ง, นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์

166-174

The Effect of Sleep Behavioral Modification Program on Insomnia in Heart Failure Patients

กรรณิกา ชูจิตร, ชนกพร จิตปัญญา, จรรยา ฉิมหลวง

184-192

A Study of Professional Nurse Roles in Sub-District Health Promotion Hospital

จิรณัฐ ชัยชนะ, กัญญดา ประจุศิลป

193-202

The Effect of Group Social Support Program on Quality of Life in Persons with Schizophrenia’s Caregivers

วราภรณ์ สินธุโสภา, เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์

203-212

The Effect of Using Humanitude Concept by Family Caregivers Care on Depression in Older Persons with Stroke

เสาวนีย์ เปรมทอง, จิราพร เกศพิชญวัฒนา

221-230

Factors Predicting Caregiver’s Readiness for Dependent Older Persons in Transition Period on Hospital to Home

ณิชชารีย์ พิริยจรัสชัย, ศิริพันธุ์ สาสัตย์

231-240

The Effect of Humanitude Care by Caregiver on Agitation Behaviors of Older People with Dementia

ธันยนันท์ พุฒิวัฒนธราดล, จิราพร เกศพิชญวัฒนา

241-249

Selected Factors Predicting Desired to Self-Regulation among Nursing Students at Eastern Asia University

จรีรัตน์ สุทธิพัฒนางกูร, ศุภามณ จันทร์สกุล, อภิฤดี พาผล

276-284

An Effect of Using a Program for Developing Nursing Diagnosis Capabilities of Professional Nurses

ศิริองค์อร ธนหิรัญรัตน์, อารี ชีวเกษมสุข, สมถวิล วิจิตรวรรณา

285-295

Effect of Individual Supportive Psychotherapy on Stress in Family Members of Surgical Intensive Care Unit Patients

จุรานุช จอมโคกสูง, ชนัดดา แนบเกษร, จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส

305-315

The situation of Modified Electroconvulsive Therapy in psychiatric patients in Galya Rajanagarindra Institute

สุพัตรา สกุลพันธุ์, กลิ่นชบา สุวรรณรงค์, วารีรัตน์ ถาน้อย

316-325

Effects of a self-Efficacy Promotion Program and Husbandparticipation on The Repeated Pregnancy Prevention Behaviors Among Adolescent Mothers

นิภาพร คนเชี่ยว, มยุรี นิรัตธราดร, ณัฐพัชร์ บัวบุญ, ณัฏฐนันท์พร สงวนกลิ่น

326-335

A Study Of Self-Care Behavior In Patients Post Kidney Transplantation In Northeast Region

อิสริยาภรณ์ แสงสวย, รุ้งระวี นาวีเจริญ

336-344

The Relationship Between Engine Exhaust Exposure And Risk of Cardiovascular Diseases Among Workers In Expressway Authority of Thailand

ชนันพร ทัพไทย, อรวรรณ แก้วบุญชู, เพลินพิศ บุณยมาลิก

50-58

The Effects of An Empowerment Program on The Psychosocial Rehabilitation Abilities of Caregivers of Schizophrenic Patients

สิริมาบังอร ดีหลี, ชมชื่น สมประเสริฐ, นุชนาถ บรรทุมพร

59-67

View All Issues

The Journal of the Royal Thai Army Nurses is a scholarly research journal focused on the nursing profession, nursing education, and health promotion. JRTAN contains scholarly articles, articles featuring research on various topics, special articles, and the president’s messages. JRTAN is published in three volumes annually with each containing a variety of current nursing knowledge. The first volume is published between January and April, the second published between May and August, and the third published between September and December.

บรรณาธิการ : พันเอกหญิง ผศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ

Chief Editor : Colonel Asist. Prof. Dr. Saisamorn Chaleoykitti