วารสารพยาบาลทหารบก (Journal of The Royal Thai Army Nurses)

วารสารพยาบาลทหารบกเป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ สาระในวารสารพยาบาลทหารบก บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความพิเศษ และปกิณกะ ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไปจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม กันยายน-ธันวาคม


ปกฉบับพิเศษ ม.ค. - เม.ย. 2560

The Journal of the Royal Thai Army Nurses is a scholarly research journal focused on the nursing profession, nursing education, and health promotion. JRTAN contains scholarly articles, articles featuring research on various topics, special articles, and the president’s messages. JRTAN is published in three volumes annually with each containing a variety of current nursing knowledge. The first volume is published between January and April, the second published between May and August, and the third published between September and December.

บรรณาธิการ : พันเอกหญิง ดร.สายสมร เฉลยกิตติ

Chief Editor : Colonel Dr. Saisamorn Chaleoykitti

Indexed in tci    

วารสารพยาบาลทหารบก เป็นวารสารกลุ่ม 1 ได้รับการรับรองคุณภาพจาก TCI  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Thai - Journal Impact Factors ประจำปี 2557 = 1.986


Vol 18 (2017): Supplement Issue: เมษายน 2560, APRIL 2017

Table of Contents

บทความวิจัย

บทบาทพยาบาลในการดูแลเท้าเบาหวาน pdf
สายฝน ม่วงคุ้ม 1-10
การบริหารอินซูลินด้วยตนเองในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 pdf
นิพาวรรณ ไวศยะนันท์, เบญจมาศ สุขสถิตย์ 11-21
ผลของโปรแกรมการบำบัดครอบครัวสำหรับผู้ป่วยโรคร่วมต่อการบริโภคสุราของผู้ติดสุราที่มีโรคร่วมทางจิตเวช pdf
อัจฉรา เตชะอัตตกุล, เพ็ญพักตร์ อุทิศ 22-31
การเป็นพยาบาลจบใหม่ที่ปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของพยาบาลพี่เลี้ยง pdf
นิสา ทมาภิรัต, อารีย์วรรณ อ่วมตานี 32-40
การปฏิบัติการพยาบาลสำหรับเด็กโรคหืดในประเทศไทย: การวิเคราะห์อภิมาน pdf
สุวิมล โรจนาวี 41-47
การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเชิงจิตวิทยาแบบประเมินความผูกพันในงานของพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร pdf
ลักขณา พ่วงรักษ์, บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 48-57
การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ : ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า ผสมผสานการใช้ยาต่อระดับความดันโลหิตในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง pdf
กัลยาณี อภิเชษฐ์, ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์, นิชโรจน์ นพวรรณ เปียซื่อ 58-65
ปัจจัยคัดสรรทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง pdf
ชนิดาภา แก้วกัญญา, สุนิดา ปรีชาวงษ์, จรรยา ฉิมหลวง 66-73
สมรรถนะการดูแลแบบประคับประคองในชุมชน ของพยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิ pdf
วิลาวรรณ แก้วทอง, ทัศนีย์ รวิวรกุล, สุรินธร กลัมพากร, พัชราพร เกิดมงคล 74-83
ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าต่อการฟื้นตัวด้านการทำหน้าที่ของลำไส้ในผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงแบบเปิดช่องท้อง pdf
รัชดา อนุวงศ์ศิลปชัย, ปชาณัฏฐ์ ตันติโกสุม, ประนอม รอดคำดี 84-92
การเผชิญปัญหาของครอบครัวและความผาสุกของสมาชิกครอบครัวผู้ให้การดูแลผู้สูงอายุที่มีความพิการทางกาย pdf
กรรณิการ์ ธุซ้อน, วิไลพรรณ สมบุญตนนท์, วีนัส ลีฬหกุล, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล 93-101
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการใช้ยาฝังคุมกำเนิด ในหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ซ้ำ pdf
วีนัส วัฒนธำรงค์, ณัฐกฤตา ศิริโสภณ, ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา, สมบัติ อ่อนศิริ, ชาติชาย อมิตรพ่าย, อัจฉริยะ เอนก, ภูเบศร์ นภัทรพิทยาธร, กัลป์พฤกษ์ พลศร 102-111
การจัดการการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินตามนโยบาย ลดความเหลื่อมล้ำในระบบประกันสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนนอกเครือข่ายกองทุนสุขภาพกรุงเทพมหานคร pdf
สิริรัตน์ สุวรรณรัตน์, วัชรินทร์ อินทพรหม, วณิฎา แช่มลำเจียก 112-119
ประสบการณ์การเป็นบิดาของวัยรุ่นชาย pdf
นลินี ศรีอ่อน, วีณา จีระแพทย์ 120-126
การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของพยาบาลวิชาชีพโดยใช้กระบวนการสุนทรียสนทนา แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลยโสธร pdf
นาถฤดี สุลีสถิร, อารี ชีวเกษมสุข, มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร 127-137
ประสบการณ์การเปลี่ยนผ่านบทบาทจากหัวหน้าแผนกเป็นผู้จัดการกลุ่มงานการพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน pdf
วิรงรอง เจริญกิจ, อารีย์วรรณ อ่วมตานี 138-146
การศึกษาตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาล สำหรับผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท pdf
สุดาสวรรค์ เจี่ยมสกุล, กัญญดา ประจุศิลป 147-154
การศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะของพยาบาลวิชาชีพไทยรุ่นอายุวายโรงพยาบาลศูนย์เขตบริการสุขภาพที่ 5 pdf
สุนทรา เชื้อบ้านเกาะ, อารี ชีวเกษมสุข, อารีย์วรรณ อ่วมตานี 155-162
ประสบการณ์ทางจิตใจของมารดา ที่บุตรได้รับการวินิจฉัยภาวะดาวน์ก่อนคลอด pdf
ศนิ พงษ์สุระนันทน์, ณัฐสุดา เต้พันธ์, กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์ 163-173
การพัฒนาแบบวัดการยอมรับฉบับภาษาไทยและคุณสมบัติทางจิตมิติเบื้องต้นสำหรับบุคคลภายหลังการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว pdf
พิมพนิต คอนดี, ณัฐสุดา เต้พันธ์, กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ 174-180
คุณภาพการบริการทางการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจก: กรณีศึกษาแผนกห้องผ่าตัดต้อกระจก pdf
เบญจวรรณ จันทร์สามารถ 181-188
ประสบการณ์ทางจิตใจของทหารผ่านศึกนอกประจำการ ที่มีความงอกงามภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญ pdf
เอกธิดา ดวงอุไร, ณัฐสุดา เต้พันธ์ 189-197
ปัจจัยทำนายสมดุลชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิกรณีศึกษาในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช pdf
ฐานิดา ทิพวาที, สุทธีพร มูลศาสตร์, วันเพ็ญ แก้วปาน 198-206
ผลของโปรแกรมบำบัดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมต่อพฤติกรรมก้าวร้าว ในผู้ป่วยติดสารแอมเฟตามีน pdf
พิพัฒน์ พันเลียว, รังสิมันต์ สุนทรไชยา, สารรัตน์ วุฒิอาภา 207-214
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ pdf
อัจฉรา สาระพันธ์, ณัฐกฤตา ศิริโสภณ, ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา, สมบัติ อ่อนศิริ, บุญเลิศ อุทยานิก, สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, ณัฐพงศ์ สุโกมล 215-222
การจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาล หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ pdf
พรพรรณ อารีราษฎร์, กัญญดา ประจุศิลป 223-231
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ระยะเริ่มต้นหลังได้รับการรักษา pdf
ชลธิรา เจริญเวช, ศิริอร สินธุ, เอมพร รตินธร 232-238
การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎีการศึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างบทบาทการเป็นมารดาของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรแรกเกิดอยู่ในภาวะความเสี่ยงสูง pdf
สุกัญญา นิยมวัน, ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์, ประสาน มาลากุล ณ อยุธยา 239-250
การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎีการศึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างบทบาทการเป็นมารดาของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรแรกเกิดอยู่ในภาวะความเสี่ยงสูง pdf
สุกัญญา นิยมวัน, ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์, ประสาน มาลากุล ณ อยุธยา 239-250
ผลของโปรแกรมการใช้จิตอาสาในการสนับสนุนทางสังคม ต่อความว้าเหว่ของผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชราของภาครัฐ pdf
รพีพรรณ สารสมัคร, ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 251-260
การพัฒนารูปแบบพยาบาลพี่เลี้ยงเพื่อเตรียมพยาบาลวิชาชีพ เข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเอกชน pdf
กัญญารัตน์ จูงพิริยะพงษ์, กัญญดา ประจุศิลป 261-269
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน และการสนับสนุนทางสังคมต่อความร่วมมือในการรับประทานยาและความดันโลหิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน pdf
ทีปภา แจ่มกระจ่าง, ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์, จิรวรรณ มาลา 270-279
การพัฒนารูปแบบการบริการคลินิกเบาหวานโดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี pdf
พันธิภา พิญญะคุณ, อารี ชีวเกษมสุข, เพ็ญจันทร์ แสนประสาน 280-290
ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 pdf
ธีรพล ผังดี, ณัฐกฤตา ศิริโสภณ, ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา, อลิสา นิติธรรม, สายสมร เฉลยกิตติ 291-298
อิทธิพลของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการทำงานเป็นทีมต่อการจัดการด้านความปลอดภัยของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร pdf
สาหร่าย จันสา 299-307
ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความเหนื่อยหน่าย ของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน pdf
กัญญา ศรีตะวัน, รัชนีกร อุปเสน 308-314