วารสารพยาบาลทหารบกเป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ สาระในวารสารพยาบาลทหารบก บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความพิเศษ และปกิณกะ ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไปจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม กันยายน-ธันวาคม

Vol 19 No 1 (2018): มกราคม - เมษายน 2561, JANUARY - APRIL 2018

Published: 2018-05-03

บรรณาธิการแถลง

สายสมร เฉลยกิตติ

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยทางการพยาบาล

ปราณี มีหาญพงษ์, กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

9-15

บทบาทของพยาบาลในการให้การปรึกษาผู้ติดยาเสพติด

นริสา วงศ์พนารักษ์, สายสมร เฉลยกิตติ

16-23

กลาสโกว์ โคมา สเกล

โสพรรณ โพทะยะ

30-38

กลยุทธ์การฟื้นฟูพลังสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ

มุกข์ดา ผดุงยาม, อัญชลี ช. ดูวอล

66-73

ดัชนีมวลกายกับการเจ็บป่วยจากความร้อนในการฝึกขั้นพื้นฐานของทหารใหม่

รัชนู หนูทอง, พรรณวดี พุธวัฒนะ, วรรณภา ประไพพานิช

173-181

ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุของสถานสงเคราะห์คนชรา

สุมนทิพย์ บุญเกิด, ปวีณา ระบำโพธิ์, สมฤดี ดีนวนพะเนา, ศริญญา นาคสระน้อย, กัลยา ไผ่เกาะ

182-190

ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม

ชยุตรา สุทธิลักษณ์, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์, วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช, ลักษนันท์ ชีวะเกรียงไกร

191-200

การศึกษาผลการประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

ธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์, สุนันทา ทรัพยานนท์, ชูศรี ทองกลม, วิภาพรรณ คงชนะ, ปาณบงกช มูลสิน, ปรานี บุญถูก, หทัยรัตน์ จึงสุวดี

201-209

พัฒนารูปแบบเครือข่ายผู้บริหารการพยาบาล เพื่อการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ

กาญจนา จันทร์ไทย, ชุติกาญจน์ หฤทัย, ธีรพร สถิรอังกูร, โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์, ขวัญนภา ขวัญสถาพรกุล

241-252

View All Issues

The Journal of the Royal Thai Army Nurses is a scholarly research journal focused on the nursing profession, nursing education, and health promotion. JRTAN contains scholarly articles, articles featuring research on various topics, special articles, and the president’s messages. JRTAN is published in three volumes annually with each containing a variety of current nursing knowledge. The first volume is published between January and April, the second published between May and August, and the third published between September and December.

บรรณาธิการ : พันเอกหญิง ดร.สายสมร เฉลยกิตติ

Chief Editor : Colonel Dr. Saisamorn Chaleoykitti