วารสารพยาบาลทหารบก (Journal of The Royal Thai Army Nurses)

วารสารพยาบาลทหารบกเป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ สาระในวารสารพยาบาลทหารบก บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความพิเศษ และปกิณกะ ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไปจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม กันยายน-ธันวาคม


ปีที่ 18 ฉบับที่ 2

The Journal of the Royal Thai Army Nurses is a scholarly research journal focused on the nursing profession, nursing education, and health promotion. JRTAN contains scholarly articles, articles featuring research on various topics, special articles, and the president’s messages. JRTAN is published in three volumes annually with each containing a variety of current nursing knowledge. The first volume is published between January and April, the second published between May and August, and the third published between September and December.

บรรณาธิการ : พันเอกหญิง ดร.สายสมร เฉลยกิตติ

Chief Editor : Colonel Dr. Saisamorn Chaleoykitti

Indexed in tci    

วารสารพยาบาลทหารบก เป็นวารสารกลุ่ม 1ได้รับการรับรองคุณภาพจาก TCI  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Thai - Journal Impact Factors ประจำปี 2559= 0.674

และค่าเฉลี่ย impact factor 3 ปีย้อนหลัง 2557-2559 = 1.084

Vol 18 (2017): Supplement Issue: พฤษภาคม - สิงหาคม 2560, May - August 2017

Table of Contents

บรรณาธิการแถลง

บรรณาธิการแถลง pdf
สายสมร เฉลยกิตติ -

บทความวิจัย

ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในวัยเรียนและวัยรุ่นไทย pdf
กัลยาณี โนอินทร์ 1-8
ความสำเร็จลดความอ้วนด้วย 3 อ pdf
ปภาสินี แซ่ติ๋ว, นวรัตน์ ไวชมภู 9-16
การชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ pdf
ศิริลักษณ์ ถุงทอง 17-24
การจัดการกับความกลัวความเจ็บปวดจากการแทงเข็มในเด็ก : ปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเด็ก pdf
อลิษา ทรัพย์สังข์, เสน่ห์ ขุนแก้ว, มณฑา อุดมเลิศ 25-31
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการนวดไทยแบบราชสำนักกับไดโคฟีแนกเจลต่อการใช้งานของไหล่และความสามารถของแขนในผู้ป่วยไหล่ติด pdf
พวงผกา ตันกิจจานนท์, ชนิดา พลานุเวช, นิจศิริ เรืองรังษี 32-40
ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันการหกล้มต่อพฤติกรรม การป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง pdf
ภาสกร ชาญจิราวดี, ณัฐกฤตา ศิริโสภณ, ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา, สมบัติ อ่อนศิริ 41-48
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันด้วยทีมสหวิชาชีพ pdf
รุ่งนภา จันทรา, เรณู แสงสุวรรณ, ชุลีพร หีตอักษร 49-55
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจในเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว pdf
เอกราช คุณเวียง, สมคิด ปราบภัย, ประคัลภ์ จันทร์ทอง, วนัสนันท์ ศรีหวัง, กฤดาภรณ์ เจริญวงศ์ 56-67
ผลของการใช้รูปแบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณีร่วมกับการดูแลแบบประคับประคองผู้ป่วยมะเร็ง ระยะแพร่กระจายต่อจำนวนวันนอนและคุณภาพการพยาบาล pdf
อัญชัญ โสตถิลักษณ์, วาสินี วิเศษฤทธิ์ 68-75
ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพในการบริหารจัดการ การดูแลผู้ป่วยในวาระสุดท้ายของชีวิต pdf
สุธารัตน์ กุลรัตนมาศ, วาสินี วิเศษฤทธิ์ 76-84
ผลของโปรแกรมสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมการมีชีวิตอยู่ต่อความคิดฆ่าตัวตายในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการดื่มสุรา pdf
สงบ ภูแดนแก่ง, เพ็ญพักตร์ อุทิศ 85-93
การศึกษาบทบาทพยาบาลวิชาชีพหน่วยตรวจสวนหัวใจ pdf
วีระพล ละวันนา, กัญญดา ประจุศิลป 94-102
การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบประเมินพฤติกรรมที่มีความสุขในงานของพยาบาลวิชาชีพ pdf
น้ำทิพย์ กุณา, อารีย์วรรณ อ่วมตานี 103-111
ปัจจัยทำนายการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร pdf
นวลรัตน์ วรจิตติ, กัญญดา ประจุศิลป 112-120
ประสบการณ์การเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน ในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด pdf
จุฑาทิพย์ สัจจวิโส, อารีย์วรรณ อ่วมตานี 121-130
ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคลมชักของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ ในประเทศไทย
ตะวันรัตน์ สกุลรุ่งจรัส, ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล, อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์, ณัฐกมล ชาญสาธิตพร 131-139
การพัฒนารูปแบบการนิเทศทางคลินิกเพื่อป้องกันภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์สำหรับพยาบาล pdf
ณัฐฐา หอมนาน, วาสินี วิเศษฤทธิ์ 140-148
การปฏิบัติงานของพยาบาลผู้ประสานงานทางคลินิก ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง pdf
ศิริพร ศรีสุข, อารีย์วรรณ อ่วมตานี 149-157
ความเครียดของพยาบาลจบใหม่ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤต pdf
กฤดิญาดา เกื้อวงศ์, อารีย์วรรณ อ่วมตานี 158-165
ศึกษาความเหนื่อยล้าและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเหนื่อยล้า จากการปฏิบัติงาน ของพยาบาลโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ pdf
อมรรัตน์ จันโยธา, สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล, เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์, สุคนธา ศิริ 166-174
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สิ่งแวดล้อมในการทำงานภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร pdf
ภารวี อยู่วัฒนา, กัญญดา ประจุศิลป 175-184
ประสบการณ์ผู้ดูแลหลักมุสลิมในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคองการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา pdf
มีด๊ะ เหมมาน, กิตติกร นิลมานัต, เยาวรัตน์ เยาวรัตน์ มัชฌิม 185-193
การศึกษาความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังการจำหน่ายจากโรงพยาบาล pdf
อภิฤดี พาผล, ชนิดา รำขวัญ, วิจิตรา ปิ่นน้อย 194-201
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะแรก pdf
นุจรินทร์ โพธารส, จินตนา วัชรสินธุ์, สุภาภรณ์ สุภาภรณ์ ด้วงแพง 202-210
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อปริมาณน้ำนมแม่ที่พอเพียงและพฤติกรรมการปฏิบัติของมารดาเพื่อการคงอยู่ของนมแม่สำหรับทารกหลังได้รับการผ่าตัดช่องท้อง pdf
นพรัตน์ ละครเขต, วีณา จีระแพทย์ 211-220
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ pdf
นฤมล ศิริรัตนพงศ์ธร, ณัฐพ มานะ, พัสนันทร์พร ครุฑเมือง 221-228
การดูแลผู้ป่วยของพยาบาลผู้ปฎิบัติการให้ยาเคมีบำบัดการวิจัยเชิงคุณภาพ pdf
บุณยดา วงค์พิมล, อารีย์วรรณ อ่วมตานี 229-238
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน pdf
กฤษณา สุเทพากุล, กัญญดา ประจุศิลป 239-247
ผลการพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ ด้านการนิเทศกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิงห์บุรี pdf
สังวาลย์ สกะมณี, สัญญา โพธิ์งาม, พิชา คนกาญจน์ 248-256
ผลของการใช้แบบบันทึกทางการพยาบาลแบบ Focus charting ต่อคุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วย และความพึงพอใจ ในการใช้แบบบันทึกทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ pdf
พจนีย์ ธีระกุล, กัญญดา ประจุศิลป 257-265
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาปัจจัยเชิงลึกบ้านคลองโยง หมู่ที่ 1 pdf
ยุภา พผา, สุวิมล แสนเวียงจันทร์, ทัศนีย์ พฤกษาชีวะ 266-275
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรีข้ามเพศหลังผ่าตัดแปลงเพศ pdf
กษมา มาตรศรี, ปรีย์กมล รัชนกุล, อติวุทธ กมุทมาศ 276-283
ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดแบบผสมผสานต่อทักษะการจัดการ กับความเครียดของมารดาเด็กออทิสติก สเปกตรัม pdf
เสาวภาคย์ ทัดสิงห์, ชมชื่น สมประเสริฐ, พนิดา ศิริอำพันธ์กุล 284-291
ภาพลักษณ์พยาบาลไทยในสื่อออนไลน์: กรณีศึกษาเว็บพันทิปดอทคอม pdf
รุจา ภู่ไพบูลย์, ยุวดี เกตุสัมพันธ์, ภูริพันธ์ ภู่ไพบูลย์ 292-298
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานกับความเหนื่อยหน่าย ของพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี pdf
กามัน เจ๊ะอารง, ชญานิกา ศรีวิชัย 299-305
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วย วัณโรคปอดที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล pdf
ขวัญใจ มอนไธสง, จีราภรณ์ กรรมบุตร, วนลดา ทองใบ 306-314
การเสริมสร้างกระบวนการฟื้นคืนสภาพด้วยกลุ่มบำบัดที่เน้นการหาทางออกในเยาวชนชายไทยที่ใช้สารเสพติดการศึกษานำร่อง pdf
สาวิตรี หลักทอง, นุจรี นุจรี ไชยมงคล, ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ 315-325
การพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาล ในหออภิบาลทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสมุทรสาคร pdf
อุดมพร คำล้ำเลิศ, อารี ชีวเกษมสุข, รัชนี นามจันทรา, วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล 326-334
การรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพต่อการสร้างเสริมสภาพแวดล้อม การปฏิบัติงานที่ดี กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี pdf
ณัชชามน เดือนแจ้ง 335-345
การรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพต่อการสร้างเสริมสภาพแวดล้อม การปฏิบัติงานที่ดี กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี pdf
ณัชชามน เดือนแจ้ง 335-345
ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อดัชนีมวลกาย พฤติกรรมการควบคุมภาวะเมตาบอลิกซินโดรม และความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรตำรวจ pdf
พรรณิภา บุญเทียร, จงจิต เสน่หา, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล, จงกลวรรณ มุสิกทอง 346-356
ผลของโปรแกรมสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนที่มีอาการทางลบ pdf
น้ำทิพย์ ไกรทอง, รัชนีกร อุปเสน 357-364
การพัฒนาหลักสูตรเสริมประสบการณ์เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าของชีวิตสำหรับนักศึกษาพยาบาล pdf
วราภรณ์ ยศทวี, เสริมศรี ไชยศร, วีณา วโรตมะวิชญ, พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว 365-372
ผลการดำเนินงานหมู่บ้านไอโอดีน จังหวัดนครสวรรค์ pdf
ทัศพร ชูศักดิ์ 373-381
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีจอตาเสื่อมจากอายุ pdf
กนกอร พูนเปี่ยม, ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 382-392