วารสารพยาบาลทหารบกเป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ สาระในวารสารพยาบาลทหารบก บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความพิเศษ และปกิณกะ ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไปจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม กันยายน-ธันวาคม

Vol 19 No 2 (2018): May - August

Published: 2018-09-05

Identity Personality and Values: The Foundation of Professional Identity Development

อังคณา สุเมธสิทธิกุล, องค์อร ประจันเขตต์

1-7

Application of Evidence-Based Practice in Nursing Professions

อรวรรณ จุลวงษ์, จงสฤษฏ์ มั่นศิล, เสาวณีย์ ทวีวานิชย์

8-14

Reflective Practice in Nursing Education

สมจิตต์ สินธุชัย, สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล, ปิยะรัตน์ หยกสุริยันต์

15-23

Innovation Coffee Kiwi : Masterpiece of Army Nurse Student

อายุพร ประสิทธิเวชชากูร, ศรันยา กิจพาณิชย์

24-30

Sheehan’s Syndrome and Postpartum Hemorrhage

รังสินี พูลเพิ่ม, พัชรินทร์ จันทร์อาสา

37-46

The Role of the Nurses in Elderly Health Promotion

ปราณี อ่อนศรี, อัจฉรา อุไรเลิศ

55-62

Nursing Role with Incident Command System in Disaster

ชญาลักษณ์ สิริภักดีกาญจน์

70-78

Patients’ Peadiness with Success in Weaning from Mechanical Ventilation

นันทิกานต์ กลิ่นเชตุ, ศิริพร สว่างจิตร

79-85

The Development of Nursing Student to Engage in Gerontological Nursing

อุษณีย์ อังคะนาวิน, พัชราภรณ์ อุ่นเตจ๊ะ, สุวีณา เบาะเปลี่ยน, อมราภรณ์ หมีปาน

95-102

The Nrses Role in Delirium Management in Older Persons

เนตรดาว ชัชวาล, พัชราภรณ์ อุ่นเตจ๊ะ, อริสรา อยู่รุ่ง

103-110

Virtual Classroom in Teaching and Learning for Nursing Students in Digital Age

สิวาภรณ์ เจริญวงศ์, ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล, อภิสิทธิ์ ตามสัตย์

120-128

Moral Development in Nursing Profession

สุภรัณยา เทพนิมิตร, พัชราภรณ์ อุ่นเตจ๊ะ, กุสุมา กังหลี

136-142

Predicting Factors on Functional Recovery Post Operative Hip Fracture in Older Persons

ปิยะวรรณ คุ้มเดช, นารีรัตน์ จิตรมนตรี, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์, อรพรรณ โตสิงห์

143-151

The Effect of Symptom Management Program on Fatigue Symptom and Functional Performance in Patients with Chronic Kidney Disease

เพ็ญศรี จิตต์จันทร์, ธีรนุช ยินดีสุข, พิชา คนกาญจน์

152-160

Evaluation of Teaching by Teleconference: Leadership Development in Nursing Organization Course Case Study

อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, สมบัติ สกุลพรรณ์, กริช ศรีธีระจิตต์, อานนท์ จินดาธรรม, ไพชยันต์ สุโอชมา

183-190

A Study of Moral Identity by Perception of Personnel of Royal Thai Air Force Nursing College

ดลฤดี โรจน์วิริยะ, ศรีโสภา อินทรปาลิต

191-200

Experiences of Mothers of School-Age Autistic Children Perceiving Affiliate Stigma

จิราภา ศรีรัตน์, ประนอม รอดคำดี, สุนิศา สุขตระกูล

211-219

Development of Training Program on Promoting Executive Functions of The Brain in Adolescents

จุฑามาศ แหนจอน, ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์, วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์

220-230

Development of a Nursing Documentation Form of Pediatric Intensive Care Unit, Phramongkutklao Hospital

ชุลีพร ชอบสุข, บุศย์รินทร์ อารยะธนิตกุล, สุอารี ล้ำตระกูล, วชิรา ตันเสนีย์, ผ่องแผ้ว พุ่มศรีนิล, ปาริชาติ ยิ่งประเสริฐ

231-240

The Relationships of Knowledge, Attitude and Perceive of Patient Safety Skill of the Senior Air Force Student Nurses, Royal Thai Air Force Nursing College

วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์, ชนิตา อมรรัตนธาดา, จิรภิญญา คำรัตน์

241-248

View All Issues

The Journal of the Royal Thai Army Nurses is a scholarly research journal focused on the nursing profession, nursing education, and health promotion. JRTAN contains scholarly articles, articles featuring research on various topics, special articles, and the president’s messages. JRTAN is published in three volumes annually with each containing a variety of current nursing knowledge. The first volume is published between January and April, the second published between May and August, and the third published between September and December.

บรรณาธิการ : พันเอกหญิง ผศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ

Chief Editor : Colonel Asist. Prof. Dr. Saisamorn Chaleoykitti